Koncesje

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Podstawa prawna:

Art.18 ust. l ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487), Uchwała Nr XV/130/03 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22.09.2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Zabrze, Uchwała nr XXXVI/539/01 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.09.2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz Zarządzenie nr 183/SO/2010 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 19.03.2010 r. w sprawie ustalenia okresu, na jaki wydaje się zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wymagane dokumenty (kserokopie oraz oryginały do wglądu):

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
2) pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
3) decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży;
4) umowa spółki.

Opłaty:

Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są płatne
z góry przed wydaniem zezwolenia i wynoszą (zgodnie z art.11.1 pkt 2 Ustawy)
1) 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Powyższe opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w w/w zakresie. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani
do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Na tej podstawie obliczana jest opłata dla przedsiębiorców kontynuujących sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Wysokość opłaty uzależniona jest od wartości rocznej sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i jeżeli przekroczyła kwoty:
1) 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wyżej podanych wartości, wnoszą opłatę podstawową. Opłata wnoszona jest
na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Termin załatwienia sprawy:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku z kompletem dokumentów. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Strona zostanie wezwana do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale prowadzącym sprawę.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Koncesji Alkoholowych.

Tryb odwoławczy:

Zażalenia na postanowienia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyrażające opinię w sprawie wydania zezwolenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Stronie.

  • Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Dodatkowe informacje:

Sprawy związane z uzyskaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu załatwia się w Wydziale Spraw Obywatelskich – Referat Koncesji Alkoholowych, budynek przy ul. Wolności 286 p. 106 (I piętro), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. Tel. (032) 37-33-429.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Miasto