Zabrze przestrzenią rozwoju

Koncesje

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

 • Art. 18 ust. l ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119),
 • Uchwała Nr LIX/711/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży,
 • Uchwała Nr LXII/737/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Zabrze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • Zarządzenie nr 183/SO/2010 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 19.03.2010 r. w sprawie ustalenia okresu, na jaki wydaje się zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wymagane dokumenty (kserokopie oraz oryginały do wglądu):

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 2. pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 3. decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży;
 4. umowa spółki.

Opłaty:

Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są płatne z góry przed wydaniem zezwolenia i wynoszą (zgodnie z art.11.1 pkt 2 Ustawy):

 1. 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Powyższe opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w w/w zakresie. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Na tej podstawie obliczana jest opłata dla przedsiębiorców kontynuujących sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży.

Wysokość opłaty uzależniona jest od wartości rocznej sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i jeżeli przekroczyła kwoty:

 1. 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wyżej podanych wartości, wnoszą opłatę podstawową.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Termin załatwienia sprawy:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku z kompletem dokumentów. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Strona zostanie wezwana do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale prowadzącym sprawę.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Koncesji Alkoholowych.

Tryb odwoławczy:

Zażalenia na postanowienia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyrażające opinię w sprawie wydania zezwolenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Stronie.

 • Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Dodatkowe informacje:

Sprawy związane z uzyskaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu załatwia się w Wydziale Spraw Obywatelskich – Referat Koncesji Alkoholowych, budynek przy ul. Wolności 286 p. 106 (I piętro), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. tel. (32) 37-33-429.

Dokumenty do pobrania

Miasto