Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Zarządzania Mieniem

Naczelnik: Anna Wyleżoł
ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 417
41-800 Zabrze
tel.: (32) 373-33-17
tel.: (32) 373-33-94
fax: (32) 373-33-21
e-mail: sekretariat_zm@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

  • poniedziałek – 7.30-17.00
  • wtorek – piątek 7.30-15.30

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Mieniem należy w szczególności:

A. Zadania realizowane przez Referat Ewidencji i Udostępniania Mienia:
1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, realizacją oraz zmianami w budżecie w zakresie działań Wydziału,
2) ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa,
3) prowadzenie ewidencji księgowej nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa,
4) koordynowanie spraw z zakresu Krajowego Zasobu Nieruchomości,
5) prowadzenie spraw z zakresu realizacji obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa,
6) prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych,
7) opracowanie i aktualizacja planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta,
8) sporządzanie i aktualizacja planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
9) prowadzenie spraw związanych z wygaszaniem zarządu ustanowionego na nieruchomościach niezabudowanych stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa,
10) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem gruntu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność lub będących w samoistnym posiadaniu Miasta lub Skarbu Państwa,
11) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej nieruchomości Miasta lub Skarbu Państwa,
12) obciążanie nieruchomości Miasta lub Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi, za wyjątkiem ograniczonych praw rzeczowych ustanawianych w związku ze zbyciem nieruchomości,
13) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Miasta lub Skarbu Państwa,
14) udostępnianie terenów stanowiących własność lub będących w samoistnym posiadaniu Miasta lub Skarbu Państwa pod budowę, rozbudowę lub przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, a także w innych przypadkach uzasadnionych przepisami prawa budowlanego,
15) ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie urządzeń, ciągów drenażowych i przewodów, w ustawy o gospodarce nieruchomościami,
16) czasowe zajęcia terenu w trybie art. 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
17) prowadzenie spraw z zakresu ustalania opłat adiacenckich,
18) prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłat na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
19) udzielanie ulg w spłacie wierzytelności z tytułu opłat za korzystanie z nieruchomości niezabudowanych,
20) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, w tym współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Śląską Izbą Rolniczą,
21) prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, w tym współpraca z Kołami Łowieckimi,
22) prowadzenie spraw z zakresu rybactwa, w tym wydawanie kart wędkarskich, współpraca z Polskim Związkiem Wędkarskim i Społeczną Strażą Rybacką,
23) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych, w tym wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej oraz decyzji w sprawach rekultywacji,
24) prowadzenie spraw dotyczących wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta,
25) prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego,
26) wydawanie opinii w zakresie gospodarki nieruchomościami,
27) wydawanie oświadczeń dotyczących zrzeczenia się przez Miasto lub Skarb Państwa odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
28) prowadzenie spraw dotyczących umów z zakresu gospodarki nieruchomościami, na podstawie których Miasto jest posiadaczem zależnym,
29) współpraca z organami egzekucyjnymi w zakresie zgłaszania wierzytelności Miasta i Skarbu Państwa dotyczących gospodarki nieruchomościami,
30) wydawanie zezwoleń na hodowlę lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne oraz hartów i ich mieszańców,
31) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem i przechowywaniem statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Zabrze,

B. Zadania realizowane przez Referat Administrowania Nieruchomościami:
1) sporządzanie i aktualizacja wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta, opracowanie i aktualizacja wieloletniej polityki czynszowej Miasta,
2) prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta jak i będącymi własnością Skarbu Państwa,
3) prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta i Skarbu Państwa,
4) wykonywanie prawa właścicielskiego w zakresie korzystania z nieruchomości zabudowanych Miasta i Skarbu Państwa w sposób inny niż wynikający z umów najmu i dzierżawy,
5) prowadzenie spraw związanych z najmem nieruchomości zabudowanych,
6) nadzór nad wykonywaniem obowiązków wynikających z użytkowania ustanowionego na nieruchomościach miejskich na rzecz Zarządu Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
7) nadzór nad wykonywaniem praw i obowiązków właściciela wynikających z ustawy o własności lokali oraz kodeksu cywilnego na nieruchomościach oddanych w użytkowanie Zarządu Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
8) nadzór nad Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w zakresie prawidłowego jej funkcjonowania,
9) przyjmowanie nieruchomości zabudowanych na mienie Miasta oraz Skarbu Państwa i zapewnienie zarządzania przejętymi nieruchomościami,
10) przejmowanie nieruchomości zabudowanych w trybie przepisów ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
11) inicjowanie przedsięwzięć budownictwa mieszkaniowego w Mieście,
12) określanie kierunków polityki remontowej i modernizacyjnej mieszkaniowego zasobu Miasta, określanie potrzeb rzeczowych w tym zakresie oraz wnioskowanie o przeznaczenie środków na ten cel w budżecie Miasta,
13) prowadzenie spraw związanych z remontami budynków mieszkalnych i użytkowych, w szczególności zarządzanych przez Wydział, Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami oraz ZBM TBS sp. z o.o. w tym:
a) sporządzanie planów remontów i realizacja budżetu w zakresie zadań remontowych,
b) opracowywanie harmonogramów przygotowania i realizacji zadań remontowych,
c) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji techniczno-formalnej dla realizacji zadań remontowych,
d) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy i inspektorów nadzoru inwestorskiego,
e) uczestnictwo w procesie wyboru wykonawcy,
f) przygotowywanie umów na realizację zadań remontowych,
g) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad przebiegiem zadań remontowych lub przygotowywanie umów na nadzór inwestorski,
h) egzekwowanie od wykonawcy postanowień przepisów i umów,
i) przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych,
j) rozliczanie umów o wykonanie zadań remontowych,
k) nadzór w okresie gwarancji,
l) prowadzenie korespondencji w sprawach zadań remontowych,
m) prowadzenie nadzoru nad technicznym utrzymaniem nieruchomości użytkowych, nad którymi pieczę sprawuje Wydział,
n) prowadzenie rozbiórek obiektów będących własnością Miasta i Skarbu Państwa.

C. Zadania realizowane przez Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego:
1) pełnienie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi i innymi podmiotami z udziałem Miasta,
2) prowadzenie w porozumieniu z właściwymi wydziałami spraw związanych z przekształceniami organizacyjno-prawnymi jednostek organizacyjnych Miasta realizujących zadania Miasta,
3) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki organizacyjne miasta posiadające osobowość prawną (w tym instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej) oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych organizatorowi/organowi założycielskiemu do zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz przedstawienia propozycji podziału wyniku finansowego w/w jednostek,
4) dokonywanie oceny sytuacji finansowej nadzorowanych jednostek,
5) obsługa zadań związanych z członkostwem w związkach komunalnych oraz stowarzyszeniach z udziałem Miasta,
6) prowadzenie spraw związanych z nabytymi na rzecz Miasta lub Skarbu Państwa spadkami i darowiznami.

Miasto