Językowo – komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących

Nazwa Projektu:
„Językowo – komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących.”

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu:
07.02.2020 r.

Całkowita wartość projektu:
613 576,98 zł

W tym wartość dofinansowania:
521 540,43 zł

Okres realizacji projektu:
2020-08-01 – 2022-07-29

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie: 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji osób dorosłych pracujących w zakresie znajomości języków obcych (j.angielski, j.niemiecki, j.francuski) oraz kompetencji lub kwalifikacji komputerowych (kursy ECDL lub równoważne oraz specjalistyczne kursy/szkolenia IT). W projekcie możliwe będzie również odbycie walidacji i certyfikacji ww. umiejętności nabytych poza projektem.

Projekt skierowany jest do dorosłych osób pracujących lub zamieszkujących w Zabrzu, które z własnej inicjatywy uczestniczyć będą w szkoleniach i kursach. Szkolenia oferowane będą przede wszystkim osobom z grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji. Wsparcie będzie skierowane do osób, które mają ograniczony dostęp do wysokiej jakości szkoleń a posiadane przez nich kompetencje językowe bądź cyfrowe należy uznać za niewystarczające z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. Docelowo projektem zostanie objętych 221 osób.

Miasto