Językowo – komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących

Nazwa Projektu:
„Językowo – komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących.”

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu:
07.02.2020 r.

Całkowita wartość projektu:
613 576,98 zł

W tym wartość dofinansowania:
521 540,43 zł
w tym EFS – 521 540,43 zł

Okres realizacji projektu:
2021-01-02 do 2022-12-30

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie: 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji osób dorosłych pracujących w zakresie znajomości języków obcych (j.angielski, j.niemiecki, j.francuski) oraz kompetencji lub kwalifikacji komputerowych (kursy ECDL lub równoważne oraz specjalistyczne kursy/szkolenia IT). W projekcie możliwe będzie również odbycie walidacji i certyfikacji ww. umiejętności nabytych poza projektem.

Projekt skierowany jest do dorosłych osób pracujących lub zamieszkujących w Zabrzu, które z własnej inicjatywy uczestniczyć będą w szkoleniach i kursach. Szkolenia oferowane będą przede wszystkim osobom z grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji. Wsparcie będzie skierowane do osób, które mają ograniczony dostęp do wysokiej jakości szkoleń a posiadane przez nich kompetencje językowe bądź cyfrowe należy uznać za niewystarczające z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. Docelowo projektem zostanie objętych 221 osób.

Zapisy poprzez formularz elektroniczny dostępny TUTAJ.

Szczegóły w Regulaminie Rekrutacji – w załączeniu. 

Biuro Projektu: 
Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, 
ul. Wolności 286, pokój 310.  

Osoby do kontaktu: 
Agnieszka Kowalczyk, nr tel.: 669 615 000; 
Arkadiusz Kozicki, nr tel.: 32 37 33 597; 
e- mail: jezykowokomputerowo@um.zabrze.pl

12.02.2021

Pierwszy etap rekrutacji chętnych do uczestniczenia w darmowych szkoleniach językowych lub komputerowych organizowanych przez Miasto Zabrze w ramach projektu „Językowo – komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących” za nami. Zapraszamy do zapoznania się z Raportem rekrutacyjnym za miesiąc styczeń (w załączeniu).

Wszystkie osoby, które zgłosiły się do projektu zostały poinformowane mailowo o wynikach rekrutacji.

Zapraszamy do zapisywania się na szkolenia, na które pozostały jeszcze wolne miejsca:

  • Język angielski – 40 wolnych miejsc;
  • Język niemiecki – 21 wolnych miejsc;
  • Język francuski – 2 wolne miejsca;
  • ECDL Base lub STANDARD – 26 wolnych miejsc.

Ponadto jest możliwość sfinansowania certyfikatu językowego dla 6 osób  oraz certyfikatu IT dla 6 osób.
Zapisy poprzez formularz elektroniczny dostępny TUTAJ.

8.03.2021

Drugi etap rekrutacji chętnych do uczestniczenia w darmowych szkoleniach językowych lub komputerowych organizowanych przez Miasto Zabrze w ramach projektu „Językowo – komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących” za nami. Zapraszamy do zapoznania się z Raportem rekrutacyjnym za miesiąc luty (w załączeniu).

Wszystkie osoby, które zgłosiły się do projektu zostaną poinformowane mailowo o wynikach rekrutacji.

Zapraszamy do zapisywania się na szkolenia, na które pozostały jeszcze wolne miejsca:

  • Język angielski – 6 wolnych miejsc;
  • Język niemiecki – 12 wolnych miejsc;
  • ECDL Base lub STANDARD – 19 wolnych miejsc.

Ponadto jest możliwość sfinansowania certyfikatu językowego dla 6 osób  oraz certyfikatu IT dla 6 osób.
W pierwszej kolejności zapraszamy osoby 50+, o wykształceniu maksymalnie ponadgimnazjalnym oraz osoby zamieszkujące tereny rewitalizowane.
Zapisy poprzez formularz elektroniczny dostępny TUTAJ.

6.04.2021 r.

Zakończył się trzeci etap rekrutacji chętnych do uczestniczenia w darmowych szkoleniach językowych lub komputerowych organizowanych przez Miasto Zabrze w ramach projektu “Językowo – komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących”.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem rekrutacyjnym za miesiąc marzec (w załączeniu).

Wszystkie osoby, które zgłosiły się do projektu zostaną poinformowane mailowo o wynikach rekrutacji.

Zapraszamy do zapisywania się na szkolenia, na które pozostały jeszcze wolne miejsca:

– język niemiecki – 7 wolnych miejsc;

– ECDL Base lub STANDARD – 15 wolnych miejsc.

Ponadto jest możliwość sfinansowania samego certyfikatu językowego (TOEIC  – angielski, TFI -francuski, Goethe Instytut – niemiecki) dla sześciu osób  lub certyfikatu IT (ECDL) również dla sześciu osób.

W pierwszej kolejności zapraszamy osoby 50+ oraz o wykształceniu maksymalnie ponadgimnazjalnym.

Zapisy poprzez formularz elektroniczny dostępny TUTAJ.

7 maja 2021 r.

Kolejny etap rekrutacji chętnych do uczestniczenia w darmowych szkoleniach językowych lub komputerowych organizowanych przez Miasto Zabrze w ramach projektu „Językowo – komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących” za nami.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem rekrutacyjnym za miesiąc kwiecień (w załączeniu).

Wszystkie osoby, które zgłosiły się do projektu zostały poinformowane mailowe o wynikach rekrutacji.

Zapraszamy do zapisywania się na szkolenia, na które pozostały jeszcze wolne miejsca:

– Język niemiecki – 6 wolnych miejsc;

– ECDL Base lub STANDARD – 15 wolnych miejsc.

Ponadto jest możliwość sfinansowania dla pięciu osób certyfikatu językowego, a dla sześciu osób oraz certyfikatu IT.

Zapisy poprzez formularz elektroniczny dostępny TUTAJ.


Miasto