Zabrze przestrzenią rozwoju

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów: Agnieszka Kordasiewicz

ul. Wolności 286
41-800 Zabrze
tel.: 32 373 33 04
e-mail: sekretariat_brk@um.zabrze.pl
e-mail: rzecznik_konsumenta@um.zabrze.pl

Biuro jest czynne:
• poniedziałek 7.30 – 17.00
• wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Rzecznik konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podstawowym zadaniem rzecznika konsumentów jest pomoc i ochrona praw oraz interesów konsumentów w indywidualnych sporach z przedsiębiorcami, wynikających z zawartych umów konsumenckich.

Miejski Rzecznik Konsumentów zapewnia pomoc prawną wyłącznie konsumentom tj. osobom fizycznym dokonującym czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 21¹ Kodeksu cywilnego), zamieszkałym na terenie miasta Zabrze.

Mieszkańcy Zabrza mogą uzyskać pomoc prawną w sprawach konsumenckich:
• osobiście
• telefonicznie
• korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej.

Do zakresu działania Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

  1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów, występowanie do przedsiębiorców w tych sprawach oraz w szczególności możliwość wytaczania powództw na rzecz konsumentów bądź wstępowania za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów oraz pełnienie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów,
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  3. współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z organami Inspekcji Handlowej oraz z organizacjami konsumenckimi.

Miasto