Zabrze przestrzenią rozwoju

Remont części budynku przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 11 w Zabrzu

Remont części budynku przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 11 w Zabrzu, w wyniku którego zmodernizowany zostanie 1 lokal mieszkalny (nr 2) znajdujący się w mieszkaniowym zasobie gminy.

W latach 2022-2023 Miasto Zabrze zrealizowało zadanie remontowe
pn. „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 11/2 w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 91.759,24 zł, natomiast wysokość wsparcia
ze środków Funduszu Dopłat to  73.407,39 zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonany został remont (modernizacja) 1 lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto