Przewodnik po budżecie – na co idą Twoje pieniądze?

Informacje podstawowe

1. Finanse jednostki samorządu terytorialnego
2. Główne parametry budżetu miasta Zabrze na 2023 rok
3. Dochody czyli skąd miasto posiada środki finansowe?
4. Wydatki czyli na jakie cele miasto wydaje również Pani / Pana pieniądze?

1. Finanse jednostki samorządu terytorialnego

Budżet miasta jest aktem prawa mającym formę uchwały, w którym ustala się planowane roczne dochody, wydatki oraz przychodyrozchody. Można więc podzielić budżet na stronę wpływów i wypływów. Do pierwszej z nich zalicza się dochody i przychody, natomiast do drugiej wydatki i rozchody.

Dochody budżetowe stanowią prognozę i wyznacza się je na podstawie przewidywanych wpływów zarówno z dochodów własnych miasta (np. podatki, opłaty, czynsze) jak i z wpływów transferowanych z budżetu państwa w formie dotacji czy subwencji.

Wydatki natomiast, oznaczają nieprzekraczalne granice kosztów, które mogą zostać poniesione w celu realizowania zadań. Ukazują one zatem kierunki działania samorządu. Na uwagę jednak zasługuje fakt, iż kierunki wydatków jednostek samorządu terytorialnego są ściśle określone w ustawach ustrojowych (o samorządzie gminnym i powiatowym) oraz innych aktach prawa regulujących poszczególne dziedziny życia społecznego.

Co jednak w sytuacji, gdy chcielibyśmy wydać więcej niż jesteśmy w stanie zgromadzić? Mamy wtedy do czynienia z pojęciem deficytu. Określa to stan naruszenia równowagi budżetowej poprzez ustalenie większych wydatków niż dochodów. Potrzebne są wówczas dodatkowe środki, które określamy mianem przychodów budżetowych. Na ogół pochodzą one z kredytówpożyczek, czy też z emisji obligacji komunalnych. Są to zatem środki, które kiedyś trzeba będzie zwrócić. Prócz w/w przychodów istnieją również takie, które zwrotowi nie podlegają. Zaliczamy do nich spłaty pożyczek udzielonych z budżetu miasta oraz wpływy pochodzące z nadwyżek na rachunku bankowym.

Odpowiedzią na przychody w budżecie samorządu są rozchody. Są to środki przeznaczone na spłatę wspomnianych pożyczek, kredytów oraz wykup wyemitowanych przez miasto obligacji. Są to również wypłaty związane z udzieleniem pożyczek ze środków publicznych oraz inne operacje finansowe.

Obowiązek skonstruowania budżetu samorządowego w formie uchwały, a także szereg wytycznych co do zawartości i formy prezentowanych danych, określony został w ustawie o finansach publicznych, która stanowi niejako Biblię dla samorządowych finansistów. Ponadto Rada Miasta Zabrze określiła procedurę uchwalania budżetu miasta, wraz z podaniem rodzaju i szczegółowości materiałów, które winny towarzyszyć jego tworzeniu.

Do kompetencji prezydenta należy sporządzenie projektu budżetu, natomiast ostatecznie to Rada Miasta zatwierdza jego kształt poprzez przyjęcie uchwały budżetowej.

Powrót na górę strony

2. Główne parametry budżetu miasta Zabrze na 2023 rok

Tabela 1
Główne parametry budżetu miasta Zabrze na 2023 rok
PLANOWANE DOCHODY1.199.862.9761.316.224.502 PLANOWANE WYDATKI
PLANOWANE PRZYCHODY171.223.071 54.861.545PLANOWANE ROZCHODY
==
bilansowanie1.371.086.0471.371.086.047
Powrót na górę strony

3. Dochody czyli skąd miasto posiada środki finansowe?

Wykres 1
Struktura dochodów według ważniejszych źródeł w 2023 roku

Rysunek: wykres kołowy pokazujący główne kategorie dochodów miasta Zabrze

Tabela 2
Dochody według ważniejszych źródeł w 2023 roku
LPWyszczególnienieWartośćProcentowo
ADOCHODY WŁASNE MIASTA466.256.53238,9%
IPODATKI I OPŁATY LOKALNE223.332.82018,6%
IIDOCHODY Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH45.739.9943,8%
IIIDOCHODY Z MIENIA123.280.31510,3%
IVPOZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE, W TYM:73.903.4036,2%
1   Wynagrodzenie SP2.934.4950,2%
2   Środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW5.608.8770,5%
3   Inne65.360.0315,4%
BŚRODKI Z UE BP114.681.2519,6%
IFUNDUSZ SPÓJNOŚCI15.167.2371,3%
IIEUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY1.657.3070,1%
IIIEUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO83.563.6467,0%
IVINNE14.293.0611,2%
CSUBWENCJE297.168.90824,8%
IOŚWIATOWA242.004.79520,2%
IIRÓWNOWAŻĄCA12.533.3271,0%
IIIWYRÓWNAWCZA42.630.7863,6%
DUDZIAŁY W PODATKACH219.995.09218,3%
IPIT202.505.44916,9%
IICIT17 489 6431,5%
EDOTACJE101.761.1938,5%
I Z BUDŻETU PAŃSTWA96.791.3208,1%
1   zadnia własne21.951.3371,8%
2   zadania zlecone73.435.6116,1%
3   porozumienia1.404.3720,1%
IIZ INNYCH JST408 000<0,1%
IIIZ FUNDUSZY CELOWYCH4.561.8730,4%
R A Z E M1.199.862.976100,00%
Powrót na górę strony

4. Wydatki czyli na jakie cele miasto wydaje również Pani / Pana pieniądze?

Jeśli Pani / Pan rozlicza się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Zabrzu, część podatku zasila budżet miasta Zabrze.
Aby sprawdzić jaka część tego podatku dochodowego należna jest miastu Zabrze i na jakie wydatki jest przeznaczana, prosimy wprowadzić swój dochód miesięczny brutto.

Jeśli odprowadza Pani / Pan do Urzędu Miejskiego w Zabrzu podatki i opłaty lokalne (takie jak na przykład podatek od nieruchmomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wycięcie drzew i krzewów, opłatę eksploatacyjną, opłaty za koncesje i licencje, opłaty za kartę parkingową i płatne parkowanie — dot. terenów miasta, opłatę targową) wpływy z tych tytułów przeznaczane są w całości na finasnowanie wydatków miasta.
W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi całość wpłat przeznaczana jest na wydatki miasta związane z gospodarowaniem odpadami.
Aby sprawdzić na jakie wydatki przeznaczane są te wpływy, prosimy wprowadzić wartość swoich wpłat z tego tytułu w skali roku.

Poniższy kalkulator oblicza kwotę Pani / Pana „wkładu” w budżet miasta Zabrze oraz pokazuje jakie wydatki są dzięki temu dokonywane.

Prosimy wprowadzić wartość podatków i opłat lokalnych w skali roku, miesięczny dochód brutto, zaznaczyć skalę czasową i nacisnąć „Wyślij” Mój miesięczny dochód brutto wynosi:  
Kwota moich rocznych zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi:  

Pokaż wartości mojego udziału w wydatkach miasta Zabrze
w skali miesiąca w skali roku.

 

 

 

 


Tabela 3
Struktura wydatków ogółem miasta Zabrze w 2023 r.
Rysunek

Gospodarka komunalna, transport, usługi:

 

 
 

Rysunek

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza:

 

 
 

Rysunek

Rodzina, pomoc i opieka społeczna:

 

 
 

Rysunek

Gospodarka mieszkaniowa:

 

 
 

Rysunek

Kultura i sport:

 

 
 

Rysunek

Administracja publiczna:

 

 
 

Rysunek

Obsługa długu publicznego i poręczenia:

 

 
 

Rysunek

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obrona narodowa:

 

 
 

Rysunek

Ochrona zdrowia:

 

 
 

Rysunek

Pozostałe:

 

 
 

Rysunek

Różne rozliczenia finansowe:

 

 
 

 

Powrót na górę strony

Wielkości budżetowe zamieszczono wg Uchwały Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2023 rok oraz zmian dokonanych do 30 czerwca 2023 r.

* Aby kalkulator działał, należy zezwolić przeglądarce internetowej na uruchamianie skryptów (o braku uruchomienia skryptów świadczy brak liczb w tabeli 3).
W związku z kalkulatorem nie są przetwarzane żadne dane osobowe, w szczególności nie istnieje możliwość przyporządkowania wpisywanych kwot do konkretnej osoby.
Kalkulator rozdziela kwoty należne od Pani / Pana proporcjonalnie do struktury wydatków miasta.
W przypadku kwoty dochodu kalkulator liczy tylko wartość kwoty przekazywanej do budżetu miasta Zabrze jako udział miasta Zabrze w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozliczających ten podatek w Urzędzie Skarbowym w Zabrzu) należnym w związku ze świadczeniem jednej umowy o pracę u pracodawcy miejscowego.
Kalkulator nie uwzględnia daniny solidarnościowej.
Kalkulator nie uwzględnia wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.
Kalkulator nie uwzględnia ulgi dla klasy średniej.
Kalkulator nie uwzględnia ulgi dla rodzin 4+.
Kalkulator nie uwzględnia ulgi dla osób do 26 roku życia.
Należy wskazać, że wartość dochodów miasta Zabrze z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest obliczana na podstawie wskaźników z lat przeszłych i jest sztywna (niezmienna) w poszczególnych miesiącach danego roku. Obliczenia należnego udziału miasta Zabrze w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonuje się na podstawie Rozdziału 3 Zasady ustalania i gromadzenia dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Ustawy dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267). Oznacza to, że Pani / Pana podwyżka wynagrodzeń w bieżącym roku (czego życzymy!) będzie miała wpływ na dochody miasta Zabrze dopiero w kolejnych latach.

Miasto