Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt „Kierunek Praca”

Miasto Zabrze przystąpiło do Projektu „Kierunek Praca” jako Partner. Liderem projektu jest Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i ich Rodzin „RAZEM”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej 50 osób niepełnosprawnych z woj. śląskiego, szczególnie z Zabrza i okolic, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji zawodowej.
Projekt realizowany jest na kwotę ponad 900 000 zł.

Miasto