Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – duże miasta

Wartość projektu: 17 956 448,83 PLN

Wartość dofinansowania: 11 060 793,25 PLN

Nazwa Beneficjenta: Miasto Zabrze

Opis projektu:

Przedmiotowy projekt, realizowany na terenie Miasta Zabrze, składa się z trzech zadań:

  • rewitalizacji nieużytkowanych wyrobisk na poziomie 170 i 320 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” przy ul. 3 Maja 93 wraz z ich wyposażeniem i dostosowaniem do pełnienia funkcji turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych wraz z wykonaniem systemu bezpieczeństwa,
  • przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków „B” „C”, zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na cele gastronomiczne i hotelarskie wraz z zakupem wyposażenia,
  • termomodernizacji i adaptacji budynku „A” byłego internatu przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Po zakończeniu procesu rewitalizacji obszarów zdegradowanych (do których należy m.in. rewitalizacja wyżej opisanych obiektów) powstanie kompleks pełniący funkcję edukacyjną, sportową, turystyczną i kulturalną, a także gospodarczą i społeczną.
Beneficjentem projektu jest Miasto Zabrze. Partnerem i realizatorem Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO”.

Okres rzeczowej realizacji projektu:

2008 – 2014

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Dokumenty do pobrania

Miasto