Zabrze przestrzenią rozwoju

Ślaskie.Zawodowcy

Rozpoczął się projekt „Śląskie. Zawodowcy” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
Projekt „Śląskie. Zawodowcy” to potężne przedsięwzięcie edukacyjne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (lider projektu) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (partnerzy projektu).

Projekt jest realizowany do końca 2022 r., a jego wartość to ponad 18 mln zł.

Celem jest poprawa oferty i zwiększenie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w województwie śląskim, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych poprzez:

• udział uczniów w stażach, praktykach, kursach, doradztwie,
• zwiększenie kompetencji nauczycieli, kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w województwie śląskim,
• wypracowanie modelowego rozwiązania- współpracy edukacji z biznesem.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń, kursów i studiów podyplomowych dla nauczycieli zawodu oraz pozostałych przedstawicieli kadry pedagogicznej, a także kursów/ szkoleń oraz odpłatnych 150- godzinnych staży i praktyk dla uczniów ze stypendium w wysokości 2 tys. zł. Ponadto uczestnicy projektu zostaną objęcie doradztwem edukacyjno- zawodowym. Powołana zostanie też Śląska Rada Edukacji Zawodowej, która ma być ciałem stałej współpracy pomiędzy środowiskami oświatowymi a biznesem.

Oprócz Miasta Zabrze listy intencyjne w sprawie przystąpienia do projektu podpisały: Bytom, Siemianowice Śląskie i Powiat Raciborski- jako partnerzy Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Tychy, Powiat Zawierciański, Powiat Żywiecki i Powiat Wodzisławski- jako partnerzy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W sumie projektem ma zostać objętych niemal 2000 uczniów i 370 nauczycieli.

W naszym mieście projektem zostaną objęci: 54 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych oraz 57 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Mechaniczno- Samochodowych oraz nauczyciele tych szkół.

Prezydent Miasta Zabrze dr Małgorzata Mańka- Szulik podkreśla, że dla wzrostu standardów nauczania oraz poprawy wizerunku szkolnictwa zawodowego w mieście zrobiono już bardzo wiele- min. w ostatnich latach zrealizowano 2 duże projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych: „Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” oraz „Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu” na ogólna kwotę 11 223 584 zł. Za tę kwotę wyposażono 22 pracownie zawodowe we wszystkich szkołach zawodowych w mieście, stażami płatnymi objęto 597 uczniów i uczennic, 1194 uczestników otrzymało wsparcie w postaci szkoleń, kursów specjalistycznych i certyfikowanych oraz 96 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu podniosło kwalifikacje zawodowe. Nie obyło się również bez współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym. Od wielu lat nasi nauczyciele i uczniowie wyjeżdżają w ramach projektów mobilnościowych na staże i praktyki do krajów europejskich.

Tylko współpraca samorządu, szkół i przedsiębiorców daje gwarancje osiągniecia celu, jakim jest takie wyszkolenie absolwentów naszych szkół, by stali się aktywnymi i atrakcyjnymi na rynku pracy.

Dlatego postawiliśmy sobie nowe wyzwanie…..

Zapraszamy na strony internetowe projektu w szkołach:

htttp://zsms.com.pl/slaskie-zawodowcy/

https://zseuzabrze.edupage.org/a/projekty?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxNCZzdWJwYWdlPTM%3D

http://zsms.com.pl/slaskie-zawodowcy/

„ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY” metryczka projektu

WARTOŚĆ PROJEKTU 18 186 586,50 zł
DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 17 277 257,17 zł
OKRES REALIZACJI: 01.09.2019 – 31.12.2022

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestników projektu:

a) szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu oraz pozostałych przedstawicieli kadry pedagogicznej:

• zaplanowane wsparcie ma służyć poprawie jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami;
• szkolenia/kursy/studia dla kadry, będą ściśle powiązane z danymi branżami w których nauczają będą realizowane zgodnie z zindywidualizowanymi potrzebami nauczycieli;

b) Śląska Rada Edukacji Zawodowej:

• celem powołania Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej będzie przede wszystkim przeprowadzenie diagnozy dla szkół przy stosowaniu metody Foresight, zbudowanie trwałych mechanizmów i powiązań pomiędzy szkołami a pracodawcami w zakresie analizy potrzeb rynku pracy, doradztwa i animacji współpracy szkół z przedsiębiorcami oraz stanowiących zaczątek trwałego rozwiązania instytucjonalnego w politykach edukacyjnych województwa;

c) doradztwo edukacyjno-zawodowe:

• obowiązkowe dla każdego uczestnika (4 godziny indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym);

d) kursy/szkolenia nadające uprawnienia i umożliwiające uczestnikom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy:

• każdy uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział w dwóch kursach/szkoleniach, przy czym uruchomienie danego kursu/szkolenia w danym roku szkolnym będzie uzależnione od zgłoszenia się wymaganej liczby osób;
• wykaz możliwych kursów/szkoleń dla danej szkoły i danego kierunku kształcenia zostanie opracowany przez szkolnego specjalistę ds. kursów i szkoleń oraz doradcę zawodowego w uzgodnieniu z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach;

e) 150- godzin praktyki lub stażu zawodowego:

• organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
• uczestnikom za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym (w wymiarze 150h) przysługuje stypendium w wysokości 2000,00 zł;
• stanowiska pracy zostaną dofinansowane przez partnerów projektu.

Miasto