Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik – Henryk Michalski
ul. Wolności 286, pok. 106
41-800 Zabrze
tel.: (32) 373-33-16
tel./fax: (32) 373-34-50
e-mail: sekretariat_so@um.zabrze.pl
Rezerwacja wizyty w Urzędzie: https://zabrze.ustaltermin.pl/4

godziny urzędowania:

  • poniedziałek – 7.30-17.00
  • wtorek – piątek 7.30-15.30

Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

A. Zadania realizowane przez Referat Ewidencji Ludności:
1) przyjmowanie i rejestracja danych niezbędnych do zameldowania lub wymeldowania,
2) prowadzenie zbiorów meldunkowych – stałych mieszkańców, byłych mieszkańców, zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy,
3) weryfikacja i aktualizacja danych osobowych zawartych w zbiorach ewidencji,
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązku meldunkowego,
5) udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL,
6) występowanie z wnioskiem o nadanie numeru PESEL dla cudzoziemców,
7) rejestracja zgłoszeń meldunkowych cudzoziemców,
8) sporządzanie wykazów dla Urzędu Skarbowego, Wydziału Oświaty, GUS,
9) prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta,
10) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
11) sprawy żołnierzy w tym m. in. pokrywanie należności mieszkaniowych, wypłacanie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny żołnierza, uznanie za żołnierza samotnego,

B. Zadania realizowane przez Referat Dowodów Osobistych:
1) Obsługa Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) w tym:
a) Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.
b) Przyjmowanie zgłoszeń o utracie bądź znalezieniu dowodów osobistych.
c) Wydawanie zaświadczeń z SRP.

C. Zadania realizowane przez Referat Koncesji Alkoholowych:
1) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) współpraca z policją i strażą miejską w zakresie sprawowanej kontroli sprzedaży alkoholi,
3) naliczanie i weryfikowanie terminowości wnoszenia opłat za zezwolenia.

D. Zadania realizowane poza strukturą referatów:
1) współpraca z polskimi placówkami konsularnymi,
2) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o repatriacji,
3) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń, nadzór nad nimi oraz rejestracja stowarzyszeń zwykłych,
4) sprawowanie nadzoru nad fundacjami w zakresie działalności prowadzonej na terenie Zabrza,
5) wydawanie zezwoleń i nadzór nad zgromadzeniami,
6) koordynowanie spraw związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi.

Miasto