Zabrze przestrzenią rozwoju

Budowa drogi dostępowej do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu

PROJEKT GMINY ZABRZE

„ Budowa drogi dostępowej do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
Priorytet VII. Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej.

Przedmiotem projektu jest budowa drogi łączącej ulice : Ofiar Katynia oraz Ziemską.
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych położonych
na obszarze dawnego PGR Wesoła w Gminie Zabrze.

Wartość ogółem (całkowita projektu): 7 878 518.58 zł

Dofinansowanie: 3 866 875.31 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Dokumenty do pobrania

Miasto