Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt „Dotknij nauki”

22.01.2020

Miasto Zabrze zakończyło realizację projektu „Dotknij nauki”. Suma dofinansowania wyniosła 364 934,35 zł. W projekcie uczestniczyło 1 252 uczniów oraz 96 nauczycieli z dwudziestu Szkół Podstawowych z terenu Miasta Zabrze.
Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Dla ucznia:

1 920 h- zajęć z technik szybkiego uczenia się oraz technik efektywnego uczenia się.
4 800 h- zajęć realizowanych w pracowni eksperymentu obejmujących cztery moduły: biologię/przyrodę doświadczalną; matematykę praktyczną; laboratorium młodego badacza; tajemnice ziemi.
300 h- przygotowania projektu edukacyjnego.
2 400 h- zajęć wyjazdowych- pozaszkolnych (10 wyjazdów dla każdego uczestnika).
24 h- spotkań z ekspertami (4 spotkania dla każdego uczestnika).
60 h- „Festiwal nauki”- prezentacje projektów edukacyjnych.

 1. Dla nauczyciela

13 h- warsztatów doskonalenia umiejętności w zakresie planowania dydaktycznego.
13 h- zajęć z zakresu przeprowadzania diagnoz poziomu osiągnięć uczniów z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych w kontekście nowej podstawy programowej wymagań egzaminacyjnych.
3 h- seminarium podsumowujące realizację działań projektowych dla nauczycieli.
Dodatkowo w ramach projektu „Dotknij nauki” doposażono pracownię „Eksperymentu naukowego”:

w pomoce dydaktyczne (matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia) na kwotę: 1 265 505,80 zł.
w sprzęt multimedialny i TIK na kwotę: 249 714,60 zł
w rolety do okien na kwotę: 27 000,00 zł
w szafy na odczynniki chemiczne oraz dygestoria na kwotę: 102 090,00 zł

„Dotknij nauki”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem projektu jest: poprawa efektywności kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w Zabrzu poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych- szkolnych i pozaszkolnych dla 1200 uczniów szkół podstawowych: SMS, SP nr 1, SP nr 2 (ZSP nr 16), SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 11 (ZSP nr 7), SP nr 14, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 21, SP nr 22, SP nr 24, SP nr 26, SP nr 28, SP nr 30, SP nr 32 (ZSP nr 8), SP nr 34 (ZSP nr 6), SP nr 36, SP nr 43.
Łączny koszt realizowanego projektu „Dotknij nauki” wynosi 4 261 188,10 zł.

Działania w projekcie:

A. Działania dla ucznia
a) zajęcia z technik szybkiego uczenia się oraz technik efektywnego uczenia się-
1 920 godzin (śred. 1h raz w tygodniu przez 16 tygodni);
b) zajęcia realizowane w pracowni eksperymentu obejmujące cztery moduły- 4 800 godzin zajęć modułowych (śred. 1h raz w tygodniu przez 10 miesięcy):
• biologię/przyrodę doświadczalną;
• matematykę praktyczną;
• laboratorium młodego badacza;
• tajemnice ziemi;
b) przygotowanie projektu edukacyjnego- 300 godz. (śred. 30 minut raz w miesiącu przez
5 miesięcy);
c) zajęcia wyjazdowe- pozaszkolne- 2400 godz. (śred. 3h na 1 wyjazd- 10 wyjazdów na rok);
d) spotkania z ekspertami- 24 godz. (śred. 3h na 1 spotkanie- 4 spotkania na rok);
e) „Festiwal nauki”.

B. Działania dla nauczyciela
a) warsztaty doskonalenia umiejętności w zakresie planowania dydaktycznego
(13h lekcyjnych podzielonych na 2 dni);
b) zajęcia z zakresu przeprowadzania diagnoz poziomu osiągnięć uczniów
z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych w kontekście nowej podstawy programowej
i wymagań egzaminacyjnych (13h lekcyjnych podzielonych na 2 dni); łącznie 208 godzin wsparcia;
c) seminarium podsumowujące realizację działań projektowych dla nauczycieli przeprowadzono 28 listopada 2018 r.

C. Działania dla szkoły
Wyposażenie do 20 pracowni eksperymentu naukowego w 20 szkołach podstawowych, w skład którego wchodzą:
a) pomoce dydaktyczne (matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia) za kwotę: 1 265 050,80 zł
b) sprzęt multimedialny i TIK za kwotę: 249 714,60 zł
c) rolety do okien pracowni eksperymentu za kwotę: 27 000,00 zł
d) szafy na odczynniki chemiczne oraz dygestoria za kwotę: 102 090,00 zł
e) meble do pracowni eksperymentu za kwotę: 347 622,60 zł

Podsumowanie realizacji projektu:

W okresie od września 2017 do czerwca 2019 r. zrealizowano:

• kurs technik uczenia się- 1920 godzin,
• zajęcia stacjonarne modułowe- 4 800 godzin:
 Tajemnice zmieni- 1200 godzin,
 Biologia/przyroda doświadczalna- 1200 godzin,
 Laboratorium młodego badacza- 1200 godzin,
 Matematyka praktyczna- 1200 godzin,
• projekt edukacyjny- 300 godzin.

Uczestnicy i uczestniczki projektu odwiedzili ciekawe miejsca w naszym regionie w tym m.in. Kopalnia Luiza i Ogród Botaniczny w Zabrzu, Palmiarnia w Gliwicach, Ogród Doświadczeń Stanisława Lema w Krakowie.

Uczniowie uczestniczyli również w spotkaniach z ekspertami m.in. z pracownikami Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Nauczyciele wzięli udział w warsztatach metodycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy również po zakończeniu projektu.

Zakupiono sprzęt multimedialny w tym m.in. tablice multimedialne będące niezbędnym narzędziem do realizacji podstawy programowej oraz materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów i uczennic realizujących zajęcia modułowe. Zakupiono również dygestoria i szafy na odczynniki chemiczne do pracowni eksperymentu naukowego.

FESTIWAL NAUKI ZORGANIZOWANO W 20 SZKOŁACH PODSTWOWYCH W DNIU 14 CZERWCA 2019 R. OD GODZINY 9.00.

FESTIWAL NAUKI był podsumowaniem realizacji zajęć eksperymentalnych, w tym realizowanych w formule projektu edukacyjnego. Każdy uczeń- indywidualnie lub w grupie przygotował pracę, która została oceniona i zaprezentowana na festiwalu nauki.

Ocena przyrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych uczniów biorących udział w projekcie „Dotknij nauki” w roku szkolnym 2018/2019 dostępna jest w załączniku poniżej.

11.02.2019

„Dotknij nauki”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Działania w projekcie:
• Zajęcia modułowe- zajęcia praktyczne stacjonarne przeprowadzane w szkolnej pracowni dostosowanej do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
• Zajęcia wyjazdowe powiązane tematycznie z praktycznymi stacjonarnymi zajęciami opartymi na metodzie eksperymentu.
• Spotkania z ekspertami.
• Projekty edukacyjne- Festiwal nauki.
• Doskonalenie nauczycielskich zespołów przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w zakresie stosowania metod i form nauczania sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów ścisłych.
• Wyposażenie do pracowni eksperymentu naukowego w skład, którego wchodzą pomoce dydaktyczne (matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia), sprzęt multimedialny i TIK oraz meble.

 1. Dla ucznia
  a. zajęcia z technik szybkiego uczenia się (śred. 1h raz w tygodniu przez 16 tygodni);
  b. zajęcia realizowane w pracowni eksperymentu obejmujące cztery moduły (śred. 1h raz
  w tygodniu przez 10 miesięcy):
  • biologię/przyrodę doświadczalną;
  • matematykę praktyczną;
  • laboratorium młodego badacza;
  • tajemnice ziemi;
  c) przygotowanie projektu edukacyjnego (śred. 30 minut raz w miesiącu przez 5 miesięcy);
  d) zajęcia wyjazdowe- pozaszkolne (śred. 3h na 1 wyjazd- 10 wyjazdów na rok);
  e) spotkania z ekspertami (śred. 3h na 1 spotkanie- 4 spotkania na rok);
  f) „Festiwal nauki”.
 2. Dla nauczyciela
  a) warsztaty doskonalenia umiejętności w zakresie planowania dydaktycznego (13h lekcyjnych podzielonych na 2 dni);
  b) zajęcia z zakresu przeprowadzania diagnoz poziomu osiągnięć uczniów z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych w kontekście nowej podstawy programowej i wymagań egzaminacyjnych (13h lekcyjnych podzielonych na 2 dni);
  c) seminarium podsumowujące realizację działań projektowych dla nauczycieli przeprowadzono 28 listopada 2018 r.
  Podsumowanie realizacji projektu stan na 31.12.2018 r.

W okresie od września 2017 do grudnia 2018 r. zrealizowano:
• kurs technik uczenia się- 1 827 godzin,
• zajęcia stacjonarne modułowe (łącznie 2 278 godzin):
• Tajemnice zmieni- 816 godzin,
• Biologia/przyroda doświadczalna- 821 godzin,
• Laboratorium młodego badacza- 821 godzin,
• Matematyka praktyczna- 820 godzin.
Uczestnicy i uczestniczki projektu odwiedzili ciekawe miejsca w naszym regionie w tym m.in. Kopalnia Luiza i Ogród Botaniczny w Zabrzu, Palmiarnia w Gliwicach, Ogród Doświadczeń Stanisława Lema
w Krakowie.
Uczestniczyli również w spotkaniach z ekspertami min. z pracownikami Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Nauczyciele wzięli udział w warsztatach metodycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy również po zakończeniu projektu.
Zakupiono sprzęt multimedialny w tym m.in. tablice multimedialne będące niezbędnym narzędziem do realizacji podstawy programowej oraz materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów i uczennic realizujących zajęcia modułowe. Zakupiono również dygestorium i szafy na odczynniki chemiczne do pracowni eksperymentu naukowego.
Na zakończenie I roku realizacji projektu uczniowie brali udział w konkursach organizowanych w szkołach, których celem była weryfikacja zdobytej podczas realizacji projektu wiedzy.
Na zakończenie II roku realizacji zaplanowano taki sam scenariusz.
Na zakończenie pierwszego roku realizacji projektu przeprowadzono testy oceny przyrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych. Na zakończenie II roku realizacji zaplanowano taki sam scenariusz.
Ocena przyrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych na podstawie wyników przeprowadzonych diagnoz: „na wejściu” i „na wyjściu” po I roku realizacji projektu

07.12.2018
Na początku realizacji projektu „Dotknij nauki” wśród uczniów dwudziestu szkół podstawowych biorących udział w projekcie przeprowadzono testy wiedzy z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Następnie po zakończeniu wszystkich działań projektowych przeprowadzono ponownie przedmiotowy test, na podstawie wyników z testów „na wejściu” do projektu oraz na „wyjściu” z projektu sporządzona została Ocena przyrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych uczniów biorących udział w projekcie „Dotknij nauki” w roku szkolnym 2017/2018,
z którą można zapoznać się poniżej.

06.12.2018
Firma OŚWIATA I BIZNES Sp. z o.o partner w projekcie Dotknij nauki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wspólnie z Miastem Zabrze zorganizowała w dniu 28.11.2018 r. konferencję pn. Planowanie procesu dydaktycznego w kontekście rozwoju kompetencji matematyczno- przyrodniczych

Konferencja była osobnym etapem szkolenia nauczycieli w projekcie, a jednocześnie podsumowaniem realizowanych przez firmę Economicus Sp. z o.o. szkoleń dla nauczycieli z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zatrudnionych w szkołach podstawowych, biorących udział w projekcie.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się: Pani Elżbieta Modrzewska, Pan Krzysztof Słomczyński,
Pan Cezary Lempa oraz Pani Iwona Kowalska.

Głównym tematem konferencji było omówienie wyników testów, które zostały przeprowadzone wśród uczniów klas ósmych, którzy w ubiegłym roku uczestniczyli w projekcie „Dotknij nauki”. Przeprowadzony test miał znamiona testu, który na zakończenie szkoły podstawowej będą pisały dzieci ze wszystkie szkół podstawowych.

W ramach przeprowadzonych paneli zgromadzeni gości, a w szczególności nauczyciele mieli możliwość poznania słabych oraz mocnych stron swoich uczniów z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Konferencja miała również na celu przybliżenie innych sposobów przekazywania wiedzy uczniom oraz nowych metod przygotowania uczniów do wypełniania do testu ósmoklasisty.

Podsumowanie I roku realizacji projektu „Dotknij nauki”
Od września 2017 r. w 20 zabrzańskich szkołach podstawowych trwa realizacja projektu „Dotknij nauki”. Projekt jest dofinasowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w Zabrzu poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych–szkolnych i pozaszkolnych dla 1200 uczniów w okresie od IX 2017 do sierpnia 2019.

W pierwszym roku realizacji projektu (od września 2017 do czerwca 2018) zrealizowano 928 godzin kursu technik uczenia się.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych z modułów (łącznie 2 320 godzin):
• Tajemnice zmieni (580 godzin)
• Biologia/przyroda doświadczalna (580 godzin)
• Laboratorium młodego badacza (580 godzin)
• Matematyka praktyczna (580 godzin)

Uczestnicy i uczestniczki projektu odwiedzili ciekawe miejsca w naszym regionie w tym m.in. Kopalnia Luiza, Palmiarnia, Ogród Botaniczny, Ogród Doświadczeń Stanisława Lema oraz uczestniczyli w spotkaniach z ekspertami (Instytut Fizyki – Uniwersytet Śląski w Katowicach).
Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach metodycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy również po zakończeniu projektu.
Zakupiono sprzęt multimedialny w tym m.in. tablice multimedialne będące niezbędnym narzędziem do realizacji podstawy programowej oraz materiały dydaktyczne dla uczniów i uczennic realizujących zajęcia modułowe.
Na zakończenie pierwszego roku realizacji projektu uczniowie brali udział w konkursach organizowanych w szkołach, których celem była weryfikacja zdobytej podczas realizacji projektu wiedzy.
Od września 2018 rozpoczyna się realizacja nowych działań dla kolejnych uczniów szkół uczestniczących w projekcie.

06.08.2018 r.

II nabór beneficjentów do projektu „Dotknij nauki”

W związku z realizacją przez Miasto Zabrze projektu „Dotknij nauki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, Urząd Miasta Zabrze ogłasza II rekrutację do projektu.
Szkoły objęte projektem:

 1. Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zabrzu, ul. F. Płaskowickiej 2, 41-800 Zabrze;
 2. Szkołę Podstawową nr 1 w Zabrzu, ul. Sportowa 5, 41-800 Zabrze;
 3. Szkołę Podstawową nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w Zabrzu, ul. Cmentarna 7, 41-800 Zabrze;
 4. Szkołę Podstawową nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu, ul. Królewska 4, 41-800 Zabrze;
 5. Szkołę Podstawową nr 7 w Zabrzu, ul. Pokoju 41, 41-800 Zabrze;
 6. Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu, ul. Ks. J. Wajdy 7, 41-800 Zabrze;
 7. Szkołę Podstawową nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Zabrzu, ul. Daleka 2, 41-800 Zabrze;
 8. Szkołę Podstawową nr 14 z Oddziałem Integracyjnym im. Adama Mickiewicza w Zabrzu, ul. Gdańska 10, 41-800 Zabrze;
 9. Szkołę Podstawową nr 16 im. Wincentego Pstrowskiego w Zabrzu, ul. Lompy 78, 41-800 Zabrze;
 10. Szkołę Podstawową nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu, ul. Karczewskiego 10, 41-800 Zabrze;
 11. Szkołę Podstawową nr 21 im. Jurija Gagarina w Zabrzu, ul. Bytomska 26, 41-803 Zabrze;
 12. Szkołę Podstawową nr 22 w Zabrzu, ul. Bytomska 94, 41-803 Zabrze;
 13. Szkołę Podstawową nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu, ul. Tarnopolska 85-87, 41-807 Zabrze;
 14. Szkołę Podstawową nr 26 im. Rodła w Zabrzu, ul. S. Ogórka 9, 41-807 Zabrze;
 15. Szkołę Podstawową nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu, ul. Kosmowskiej 43, 41-808 Zabrze;
 16. Szkołę Podstawową nr 30 w Zabrzu, ul. Wawrzyńskiej 11, 41-813 Zabrze;
 17. Szkołę Podstawową nr 32 im. Roberta Bednorza w Zespole Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Zabrzu, ul. Badestinusa 30, 41-814 Zabrze;
 18. Szkołę Podstawową nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Zabrzu, ul. Gen. W. Sikorskiego 74, 41-809 Zabrze;
 19. Szkołę Podstawową nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu, Plac Warszawski 6, 41-800 Zabrze;
 20. Szkołę Podstawową nr 43 im. Leona Kruczkowskiego w Zabrzu, ul. Buchenwaldczyków 25, 41-800 Zabrze.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz składania dokumentów rekrutacyjnych w sekretariatach szkół.

17.04.2018 r.

W dniu 09.03.2018 r. zakończyła się dostawa sprzętu multimedialnego do 20 Szkół Podstawowych biorących udział w projekcie „Dotknij nauki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
Każda szkoła otrzymała: tablicę multimedialną z projektorem, laptop dla nauczyciela, kamerę cyfrową HD, aparat cyfrowy oraz wielofunkcyjną kolorową drukarkę A4.
Łączny koszt zakupionego wyposażenia to 249 714,60 zł

24.11.2017 r.

W związku z wycofaniem się firmy Przedsiębiorstwa Wielobranżowego FENIKS Grzegorz Hazy informuję, iż drugą najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.), o nazwie np. „Przygotowanie projektów graficznych: materiałów dydaktycznych (długopis, teczka, notatnik), a także nośników danych typu pendrive oraz wykonanie i dostarczenie tych materiały do Zamawiającego” przedstawiła firma PRIOR s.c.

07.11.2017 r.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.), o nazwie „Przygotowaniu projektów graficznych: materiałów dydaktycznych (długopis, teczka, notatnik), a także nośników danych typu pendrive oraz wykonanie i dostarczenie tych materiały do Zamawiającego”, informuję że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FENIKS Grzegorz Hazy na kwotę 35 187,84 zł brutto.

25.10.2017 r.

W związku przygotowaniem się Miasta Zabrze do realizacji projektu „Dotknij nauki” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, zapraszamy do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. z późn. zm. Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt. 8, wyliczonej wg aktualnego kursu podawanego w wymienionym rozporządzeniu w art. 35 pt 3 Ustawy dnia 20 lipca 2017 r. z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie dotyczy:

 1. Przygotowania:

a) projektów graficznych materiałów szkoleniowych (długopis, teczka, notatnik),

b) projektów graficznych nośników danych typu pendrive.

 1. Wykonania i dostarczenia ww. materiałów szkoleniowych do siedziby Zamawiającego.

6.10.2017r.

W dniu 06.10.2017 r. zakończono rekrutację uczniów do projektu „Dotknij nauki”, poniżej załączony został protokół z posiedzenia komisji. rekrutacyjnej.

4.09.2017r.

 I nabór beneficjentów do projektu „Dotknij nauki”

W związku z przystąpieniem Miasta Zabrze do realizacji projektu „Dotknij nauki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, Urząd Miasta Zabrze ogłasza I rekrutację do projektu.

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w Zabrzu poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych–szkolnych i pozaszkolnych dla 1200 uczniów szkół podstawowych. Docelowo uczniowie nabędą kompetencje miękkie w zakresie efektywnego uczenia się oraz kompetencje kluczowe poprzez liczne praktyczne działania wyjaśniające zjawiska i prawa świata przyrody (zajęcia praktyczne stacjonarne przeprowadzane w szkolnej pracowni dostosowanej do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, zajęcia wyjazdowe, spotkania z ekspertem). W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do pracowni eksperymentu naukowego, w skład którego wchodzić będą pomoce dydaktyczne (matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia), sprzęt multimedialny i TIK oraz meble. W projekcie przewiduje się także doskonalenie nauczycielskich zespołów przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w zakresie stosowania metod i form nauczania sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów ścisłych.

Szkoły objęte projektem:

 1. Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zabrzu, ul. F. Płaskowickiej 2, 41-800 Zabrze;
 2. Szkołę Podstawową nr 1 w Zabrzu, ul. Sportowa 5, 41-800 Zabrze;
 3. Szkołę Podstawową nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w Zabrzu, ul. Cmentarna 7, 41-800 Zabrze;
 4. Szkołę Podstawową nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu, ul. Królewska 4, 41-800 Zabrze;
 5. Szkołę Podstawową nr 7 w Zabrzu, ul. Pokoju 41, 41-800 Zabrze;
 6. Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu, ul. Ks. J. Wajdy 7, 41-800 Zabrze;
 7. Szkołę Podstawową nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Zabrzu, ul. Daleka 2, 41-800 Zabrze;
 8. Szkołę Podstawową nr 14 z Oddziałem Integracyjnym im. Adama Mickiewicza w Zabrzu, ul. Gdańska 10, 41-800 Zabrze;
 9. Szkołę Podstawową nr 16 im. Wincentego Pstrowskiego w Zabrzu, ul. Lompy 78, 41-800 Zabrze;
 10. Szkołę Podstawową nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu, ul. Karczewskiego 10, 41-800 Zabrze;
 11. Szkołę Podstawową nr 21 im. Jurija Gagarina w Zabrzu, ul. Bytomska 26, 41-803 Zabrze;
 12. Szkołę Podstawową nr 22 w Zabrzu, ul. Bytomska 94, 41-803 Zabrze;
 13. Szkołę Podstawową nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu, ul. Tarnopolska 85-87, 41-807 Zabrze;
 14. Szkołę Podstawową nr 26 im. Rodła w Zabrzu, ul. S. Ogórka 9, 41-807 Zabrze;
 15. Szkołę Podstawową nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu, ul. Kosmowskiej 43, 41-808 Zabrze;
 16. Szkołę Podstawową nr 30 w Zabrzu, ul. Wawrzyńskiej 11, 41-813 Zabrze;
 17. Szkołę Podstawową nr 32 im. Roberta Bednorza w Zespole Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Zabrzu, ul. Badestinusa 30, 41-814 Zabrze;
 18. Szkołę Podstawową nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Zabrzu, ul. Gen. W. Sikorskiego 74, 41-809 Zabrze;
 19. Szkołę Podstawową nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu, Plac Warszawski 6, 41-800 Zabrze;
 20. Szkołę Podstawową nr 43 im. Leona Kruczkowskiego w Zabrzu, ul. Buchenwaldczyków 25, 41-800 Zabrze.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz składania dokumentów rekrutacyjnych w sekretariatach szkół lub w Biurze Projektu (Wydział Oświaty, ul. Wolności 286, po. 310)

Dokumenty do pobrania

Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Miasto