Biblioteka dokumentów

W Biuletynie Informacji Publicznej w Przewodniku Urzędowym (www.bip.um.zabrze.pl) znajdują się karty informacyjne oraz wnioski do wybranych usług, realizowanych przez Urząd Miejski w Zabrzu. Wnioski można pobrać i wypełnione dostarczyć do Urzędu.

Po wejściu na stronę BIP należy kliknąć na zakładkę (znajdującą się po lewej stronie) Urząd Miejski, następnie Przewodnik Urzędowy. Po lewej stronie pojawią się nazwy wydziałów, pod którymi znajdują się wszystkie aktualne wnioski oraz informacje, którymi zajmuje się dany wydział.

Poniżej zamieszczony jest link, który skieruje bezpośrednio do wniosków do pobrania.

http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/439?o=TreeMenu&e=e|439

Platforma SEKAP jest platformą regionalną województwa śląskiego umożliwiającą kontakt klienta z Urzędem 24h/7 dni w tygodniu.

Na platformie SEKAP udostępnionych jest obecnie 256 usług z zakresu: Budownictwa, architektury, urbanistyki; Dowodów osobistych, meldunków, wyborów; Działalności gospodarczej; Geodezji, kartografii; Gospodarki komunalnej; Komunikacji, drogownictwa i transportu; Kultury, sportu, turystyki, oświaty; Nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych; Ochrony praw konsumentów; Ochrony środowiska; Podatków i opłat; Rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, rybołówstwa; Spraw obywatelskich; Urodzeń, małżeństw, zgonów; Promocji i informacji o regionie; Inne.

Po zalogowaniu się na stronę www.sekap.pl należy skorzystać z zakładki Urzędy, następnie Miasta, wybrać Zabrze, następnie z Katalogu usług wybrać określone usługi (można zapoznać się z kartą informacyjną danej usługi oraz pobrać i wydrukować odpowiedni formularz).Wystarczy wypełnić elektroniczny wniosek na platformie SEKAP, podpisać go jednym z możliwych sposobów (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, podpis niekwalifikowany CC SEKAP) i jednym kliknięciem wysłać do Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Poniżej zamieszczony jest link, który kieruje bezpośrednio do usług dostępnych dla Miasta Zabrze na platformie SEKAP:

https://www.sekap.pl/katalog.seam?trejId=85&actionMethod=urzedy.xhtml%3A…

Więcej informacji na temat elektronicznych usług oraz formularzy elektronicznych można znaleźć na platformie SEKAP (www.sekap.pl). Informacje dotyczące elektronicznych podpisów znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu w zakładce „E-Urząd – Społeczeństwo Informacyjne” w części „Dla Mieszkańców”.

Urząd Miejski w Zabrzu posiada również skrytkę na platformie ePUAP, która jest platformą ogólnopolską umożliwiającą kontakt klienta z Urzędem 24h/7 dni w tygodniu.
Na platformie ePUAP są udostępnione tzw. usługi centralne, przypisane przez Ministerstwo wybranym podmiotom publicznym, dzięki którym klient może komunikować się z wybranym urzędem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Poza powyższymi usługami istnieje możliwość skorzystania z formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Urząd Miejski w Zabrzu zrealizował projekt pn.: „Utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej w Zabrzu”. W ramach projektu zostały utworzone dwa Punkty Potwierdzające Profil Zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Punkty znajdują się w Sali Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286 oraz w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Powstańców Śląskich 3.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP należy:

  1. założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl,
  2. wypełnić i wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w postaci elektronicznej,
  3. w okresie do 14 dni od daty przesłania wniosku, zgłosić się do Punktu Potwierdzającego (np. do Urzędu Miejskiego w Zabrzu) w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP. Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego albo paszportu. Potwierdzenie tożsamości zajmuje zwykle nie więcej, niż kilka lub kilkanaście minut.

Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, wniosek ten uważa się za bezskuteczny.

Więcej informacji na temat elektronicznych usług oraz elektroniczne formularze znaleźć można na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl)

Miasto