Zabrze przestrzenią rozwoju

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu – etap II

Nazwa Projektu:
„Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu-etap II”

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu: 20.01.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 7 250 460,72 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 6 619 278,41 zł

W tym wartość dofinansowania: 5 626 380,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 31.12.2023

Opis przedsięwzięcia :
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, Oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 12 budynków mieszkalnych położonych w Zabrzu przy ul. Górnośląskiej 10, Rataja 16, ul. Nowodworskiej 18, ul. Sobieskiego 3-5, ul. Wolności 193, ul. Grabskiego 6-8, ul. Wyszyńskiego 10-12, ul. Piłsudskiego 12a, ul. 11 Listopada 159-161,ul. 11 Listopada 159a-161a, ul. Tomeczka 2 oraz ul. 3 Maja 71 wraz z podłączeniem budynku przy ul. Tomeczka 2 do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Prace obejmują m. in. docieplenie ścian, stropodachów, stropów, dachów, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, wymianę instalacji c.o. w tym: wymianę grzejników i zaworów, wymianę istniejącego źródła ciepła.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego jakim jest zwiększona efektywność energetyczna w budownictwie wielorodzinnym mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej Priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Projekt wniesie wkład w osiągnięcie przez Program wskaźników rezultatu strategicznego przewidzianych dla niego i określonych w POIiŚ 2014-2020 gdyż oszacowane zmniejszenie zużycia energii końcowej wyniesie 5858,79 GJ/rok co stanowi 4,21% celu działania 1.7 POIS.

Celem projektu jest obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2, wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną.

Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez:
• formularz zgłoszeń elektronicznych na stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
• specjalny e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Administratorem danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) mający swoją siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Miasto Zabrze, reprezentowane przez Prezydenta Miasta, będące Beneficjentem projektu jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy zawartej z Instytucją Wdrażającą – Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Istnieje możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez:

  • Administratora – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej poprzez adres e-mail: IOD@mfipr.gov.pl
  • Instytucję Wdrażającą – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poprzez adres e-mail: iod@wfosigw.katowice.pl,
  • Beneficjenta – Prezydenta Miasta Zabrze poprzez adres e-mail: iod@um.zabrze.pl

Pełna treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez administratora – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020) w niniejszym projekcie dostępna jest w klauzulach informacyjnych zamieszczonych poniżej.

Zasady przetwarzania danych osobowych w programie Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 dostępne są pod linkiem:

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-programie-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

Miasto