Wiele potrzeb- jeden cel

2021

2020

Projekt „Wiele potrzeb- jeden cel” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz języka angielskiego w Zabrzu poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych- szkolnych i pozaszkolnych- zajęcia wyjazdowe dla 750 uczniów oraz szkolenia dla 123 nauczycieli 18 szkół podstawowych: SP nr 3, SP nr 6, SP nr 15, SP17(ZSO14), SP20, SP 25, SP 27 (ZS10), SP nr 29, SP nr 33, SP nr 35 (ZS18), SP nr 37 (ZSO5), SPS nr 38, SPS nr 39, SPS nr 40, SP nr 42, SP nr 46 (ZSP9), SPS nr 47 (ZSS42), SP nr 48 (CKOiZ).

W ramach projektu planowany jest również zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i TIK dla pracowni eksperymentu w 18 szkołach podstawowych.

Planowany okres realizacji projektu 01.02.2021 r. – 31.12.2022 r.

Wartość projektu to: 3 475 450,83 zł

uzyskane dofinansowanie: 3 127 905,75 zł
w tym EFS – 2 954 133,20 zł i budżet państwa –  173 772,55 zł

wkład własny: 347 545,08 zł (41 439,48 wkład finansowy+ 306 105,60 wkład rzeczowy).

Zadania zaplanowane w projekcie

Zad. 1.

 • Nauka efektywnych technik uczenia się dla 680 uczniów SP
 • Budowanie funkcji wykonawczych dla 70 uczniów SPS

Zad. 2.

 • Konserwatoria językowedla 680 uczniów SP
 • Konserwatoria językowedla 70 uczniów SPS

Zad. 3.

 • Zajęcia wyjazdowe dla 750 uczniów SP i SPS

Zad. 4.

 • Projekt edukacyjnydla 680 uczniów SP
 • Projekt edukacyjnydla 70 uczniów SPS
 • Konkursy podsumowujące dla 750 uczniów SP i SPS
 • Festiwal nauki dla 750 uczniów SP i SPS

Zad. 5.

 • Zajęcia stacjonarne 4 moduły na grupę w pracowni eksperymentu naukowego dla 680 uczniów SP
 • Zajęcia stacjonarne 4 moduły na grupę w pracowni eksperymentu naukowego dla 70 uczniów SPS

Zad. 6.

 • Tworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego i zindywidualizowanegow 18 szkołach (14 SP + 4 SPS)

Zad. 7.

 • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli
 • Warsztaty z technik szybkiego uczenia się dla 102 nauczycieli 14 SP
 • Warsztaty z technik motywacji  dla 21 nauczycieli 4 SPS

Zad. 8

 • Zakup pomocy do języka angielskiego dla 18 szkół (14 SP + 4 SPS).

19.02.2021

19 lutego zakończono rekrutację uczniów i nauczycieli do projektu „Wiele potrzeb – jeden cel”. W załączeniu – protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej.

Miasto