Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt „Pakiet na start”

Celem głównym projektu Pakiet na start jest rozwój przedsiębiorczości poprzez aktywizację zawodową osób zamieszkujących na terenach rewitalizowanych Miasta Zabrze. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Realizacja projektu przyczyni się do spadku bezrobocia i aktywizacji gospodarczej Miasta.

Spis ulic i dzielnic terenów rewitalizowanych znajduje się poniżej w załączniku.

Dla kogo?

W ramach projektu wyłonione zostaną 34 osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo po 30 roku życia, z terenów rewitalizowanych Miasta Zabrze, które będą należały do jednej z poniższych grup:

 • kobiet (w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • powyżej 50 roku życia,
 • długotrwale bezrobotnych, osoba długotrwale bezrobotna to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w przypadku osób powyżej 25 roku życia),
 • o niskich kwalifikacjach, osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określony w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Zgodnie z ISCED 2011 do kategorii osób o niskich kwalifikacjach należy zaliczyć osoby, które zakończyły edukację na poziomie 1, 2 lub 3:
  Poziom 1: wykształcenie podstawowe
  Poziom 2: wykształcenie gimnazjalne
  Poziom 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum; Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające; Zasadnicza szkoła zawodowa.

Wsparcie dla uczestników projektu:

szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
jednorazowe bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 26 808,48 PLN na osobę),
wsparcie pomostowe finansowe przez okres do 6 mies. z możliwością przedłużenia na wniosek uczestnika projektu do 12 mies. (do 2 100 PLN na osobę),
stypendia szkoleniowe,
zwrot kosztów dojazdu,
zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,
szkolenia i doradztwo w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.
Projekt Pakiet na start jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Kwota dofinansowania 2 243 554,54 PLN

Więcej informacji udziela:

biuro projektu: Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
adres: ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze
tel.: (32) 273-97-76,
e-mail: zcrp@um.zabrze.pl
godziny otwarcia: poniedziałek 7.30-17.00
wtorek-piątek 7.30-15.30

Dokumenty projektowe dostępne pod adresem http://www.um.zabrze.pl/biznes/projekt-pakiet-na-start

Dokumenty do pobrania

Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Miasto