Zabrze przestrzenią rozwoju

Poprawa jakości infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej Zabrza

Nazwa Projektu:
„Poprawa jakości infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej Zabrza”

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
30.11.2023  r.

Całkowita wartość projektu:
653 668 789,65  zł

W tym wartość dotacji celowej:
38 500 000,00 zł

Okres realizacji projektu:
IV kwartał 2023 r.

Opis przedsięwzięcia :

Projekt pn. „Poprawa jakości infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej Zabrza”–realizowany na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w ramach Funduszu Odporności w 2023 roku.

Obszar działań inwestycyjnych dotyczy infrastruktury w zakresie komunikacji publicznej i drogowej oraz infrastruktury miejskiej wybranej z punktu widzenia zasięgu oddziaływania na cały obszar GZM (w szczególności infrastruktura związana ze specjalizacjami miasta i jego funkcjami metropolitalnymi, np. ochrona zdrowia, sport, kultura, pomoc społeczna i rodzinna).

Kluczowe elementy projektu to:

– budowa dwóch centrów przesiadkowych na terenie Zabrza;

– inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i komunikację, w szczególności: Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie Miasta Zabrze z podziałem na części-Część 5: Wiadukt w ciągu ulicy Roosevelta nad torami PKP, Etap I i II oraz Budowa dogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ul. Obrońców Westerplatte w Zabrzu, uliczna boczna zachodnia;

– wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym, aby ratować życie i zdrowie ludzkie oraz  trwale zabezpieczyć poprawny i bezpieczny transport lotniczy pacjentów ze stanami zagrożenia życia;

– rozbudowa Stadionu Miejskiego: Etap I – wykonanie stanu surowego trybuny zachodniej, Etap 2: wykonanie robót uzupełniających stan surowy (w tym pokrycia dachu), robót wykończeniowych, instalacyjnych z wyposażeniem obiektu, przyległym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu oraz integracją systemów stadionowych na całym obiekcie;

– podniesienie jakości infrastruktury miejskiej na rzecz rozwoju funkcji metropolitalnych Zabrza – celem jest poprawa jakości codziennego funkcjonowania mieszkańców w oparciu o modernizację i ulepszenie poszczególnych elementów infrastruktury z różnych dziedzin obejmujących m.in. udostępnianie i rozwój dziedzictwa poprzemysłowego, tworzenie infrastruktury pomocy społecznej, infrastrukturę oświatową oraz gospodarkę komunalną.

Istotą projektu jest kompleksowe ujęcie inicjatyw podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju, poprawy jakości i bezpieczeństwa życia oraz zmniejszenia obciążeń środowiskowych w obszarze tak silnie zurbanizowanym jak  GZM.                                

Miasto