Zabrze przestrzenią rozwoju

Nowe miejsca, nowy start – usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3

Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie do realizacji projektu „Nowe miejsca, nowy start – usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT.
W ramach projektu powstanie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej filii Żłobka Miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2.

Projekt ma na celu wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego mieszkańców Miasta Zabrze z obszarów rewitalizowanych.

Projekt obejmuje prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem nowych miejsc przez 12 miesięcy.

Grupę docelową stanowią osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3, osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3 oraz osoby które są poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 3 – łącznie 40 osób.

Czas realizacji projektu: od 01.10.2019 do 30.09.2021 r.

Wartość projektu: 1 487 912,34 zł.

Wartość dofinansowania: 1 339 121,10 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 264 725,48 zł.

Miasto