Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Kultury i Dziedzictwa

Naczelnik – Tomasz Gasidło
ul. Wolności 286, pok. 302
41-800 Zabrze
tel.: (32) 373-34-14
e-mail: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30

Do zakresu działania Wydziału Kultury i Dziedzictwa należy w szczególności:

1) prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Zabrze,

2) nadzorowanie instytucji kultury w zakresie prawidłowego ich funkcjonowania,

3) opracowywanie projektów statutów oraz wstępne opiniowanie regulaminów organizacyjnych instytucji kultury,

4) koordynowanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie Miasta Zabrze,

5) organizowanie, współorganizowanie, koordynowanie i nadzorowanie imprez kulturalnych, w tym: uroczystości związanych z rocznicami oraz świętami miejskimi i państwowymi,

6) współpraca z organami samorządu wojewódzkiego, administracji państwowej i innymi podmiotami w zakresie działalności merytorycznej instytucji kultury oraz realizacji porozumień o prowadzeniu wspólnych instytucji,

7) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, placówkami i instytucjami kultury prowadzonymi przez inne podmioty niż samorząd gminny,

8) zlecanie organizacjom pozarządowym, za ich zgodą realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury z jednoczesnym przyznaniem na ten cel odpowiednich środków finansowych,

9) monitorowanie działań mających na celu ochronę dóbr kultury,

10) współpraca z Wydziałem Oświaty i placówkami oświatowymi w celu upowszechniania edukacji kulturalnej i poszerzenia uczestnictwa w życiu kulturalnym Miasta dzieci i młodzieży,

11) prowadzenie spraw finansowych w ramach zadań wykonywanych przez Wydział,

12) prowadzenie spraw w zakresie dziedzictwa narodowego,

13) planowanie i rozliczanie wysokości dotacji wnioskowanej przez instytucje kultury oraz badanie prawidłowości sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Zabrze,

14) prowadzenie obsługi finansowej wydatków realizowanych przez Rady Dzielnic w zakresie realizacji ich zadań powierzonych i priorytetowych w ramach działania Wydziału,

15) wdrażanie nowych rozwiązań systemowych dotyczących funkcjonowania i organizacji prowadzonych jednostek, wynikających z ustaw i decyzji samorządu,

16) prowadzenie ewidencji Miejsc Pamięci w Zabrzu.

Miasto