Wydział Kultury i Dziedzictwa

Naczelnik – Tomasz Gasidło
ul. Wolności 286, pok. 301
41-800 Zabrze
tel.: (32) 373-34-14
tel.: (32) 373-34-96
tel./fax: (32) 373-34-40
e-mail: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30

Do zakresu działania Wydziału Kultury i Dziedzictwa należy w szczególności:
1) prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Zabrze,
2) nadzór nad instytucjami kultury w zakresie prawidłowego ich funkcjonowania,
3) opracowywanie projektów statutów oraz wstępne opiniowanie regulaminów organizacyjnych instytucji kultury,
4) koordynowanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie Miasta Zabrze,
5) organizowanie, współorganizowanie, koordynowanie i nadzorowanie imprez kulturalnych, w tym: uroczystości związanych z rocznicami oraz świętami miejskimi i państwowymi,
6) współpraca z organami samorządu wojewódzkiego, administracji państwowej i innymi podmiotami
w zakresie działalności merytorycznej instytucji kultury oraz realizacji porozumień o prowadzeniu wspólnych instytucji,
7) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, placówkami i instytucjami kultury prowadzonymi przez inne podmioty niż samorząd gminny,
8) zlecanie organizacjom pozarządowym, za ich zgodą realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury z jednoczesnym przyznaniem na ten cel odpowiednich środków finansowych,
9) monitorowanie działań mających na celu ochronę dóbr kultury,
10) współpraca z Wydziałem Oświaty i placówkami oświatowymi w celu upowszechniania edukacji kulturalnej i poszerzenia uczestnictwa w życiu kulturalnym Miasta dzieci i młodzieży,
11) prowadzenie spraw finansowych w ramach zadań wykonywanych przez Wydział,
12) prowadzenie spraw w zakresie dziedzictwa narodowego,
13) planowanie i rozliczanie wysokości dotacji wnioskowanej przez instytucje kultury oraz badanie prawidłowości sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Zabrze,
14) obsługa finansowa wydatków realizowanych przez Rady Dzielnic w zakresie realizacji ich zadań powierzonych i priorytetowych w ramach działania Wydziału,
15) wdrażanie nowych rozwiązań systemowych dotyczących funkcjonowania i organizacji prowadzonych jednostek, wynikających z ustaw i decyzji samorządu,
16) prowadzenie ewidencji Miejsc Pamięci w Zabrzu.

Miasto