Zabrze przestrzenią rozwoju

Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Tomeczka 4 i 6 w Zabrzu

Nazwa Projektu:
Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Tomeczka 4 i 6 w Zabrzu.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
01.06.2020 r.

Całkowita wartość projektu:

744 247,12 zł

W tym wartość dofinansowania:

707 034,76 zł

Okres realizacji projektu:
08.10.2018 – 31.12.2021

Opis przedsięwzięcia:
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.

Celem projektu jest przede wszystkim: jest przede wszystkim: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii, zmniejszenie zużycia energii w obiektach i obniżenie kosztów ich utrzymania.

Zakres działań projektowych obejmuje 2 budynki wielorodzinne:

  1. Budynek wielorodzinny przy ul. Tomeczka 4,
  2. Budynek wielorodzinny przy ul. Tomeczka 6.

Projekt polega na przeprowadzeniu prac służących poprawie stanu energetycznego budynków, obejmuje w zależności od budynku m.in. ocieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację wewnętrznych instalacji c.o. oraz modernizację źródeł ciepła. Planowana inwestycja zgodna jest z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej oraz przyczyni się do realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej samorządów.

Dodatkowe efekty realizacji projektu:
-Poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów poddanych termomodernizacji oraz miasta jako gminy promującej ekologiczne rozwiązania.
-Polepszenie warunków ekologicznych w mieście i jakości życia mieszkańców: redukcja gazów cieplarnianych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości i stanu powietrza.
-Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców.
-Poprawa wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy realizującej założenia Strategii SC w zakresie.

Miasto