Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Inwestycji i Remontów

Naczelnik – Leszek Szczygielski
ul. Powstańców Śl. 5-7 pok. 203 -204
41-800 Zabrze
tel.: (32) 373-35-15
tel./fax: (32) 373-34-57
e-mail: sekretariat_wi@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Remontów należą w szczególności:

A. Zadania realizowane przez Zespół ds. Planowania i Przygotowania Inwestycji i Remontów:
1) opracowywanie harmonogramów przygotowania zadań inwestycyjnych oraz remontowych, w tym
w zakresie placówek oświatowych, Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych Miasta,
2) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień dla przetargów na dokumentację
oraz udział w przygotowaniu i nadzór nad realizacją tej dokumentacji,
3) koordynacja i nadzór w zakresie pozyskiwania praw do nieruchomości, uzgodnień i wymaganych prawem decyzji administracyjnych,
4) koordynacja działań dla uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,
5) przygotowywanie i uczestnictwo w procesie wyłaniania wykonawcy,
6) przygotowywanie umów na realizację zadań,
7) przygotowywanie wstępnych wniosków o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania,
8) analiza możliwości finansowych i technicznych realizacji zadań,
9) podejmowanie działań mających na celu realizację polityki inwestycyjnej i remontowej wynikającej z potrzeb Miasta, w tym w budynkach oświaty i Urzędu Miejskiego oraz w innych jednostkach organizacyjnych Miasta,
10) kontrolowanie przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych, opracowywanie analiz
dot. realizacji tych zadań,
11) przygotowywanie materiałów do wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji komunalnych.

B. Zadania realizowane przez Zespół ds. Realizacji Inwestycji i Remontów:
1) przekazywanie placów budów,
2) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargów na wyłonienie inspektorów nadzoru inwestycyjnego (inwestorskiego),
3) uczestnictwo w procesie wyłaniania wykonawcy,
4) współudział w przygotowywaniu umów na realizację zadań,
5) bezpośredni i pośredni nadzór nad przebiegiem budowy i robót budowlanych,
6) egzekwowanie od uczestników procesu inwestycyjnego postanowień przepisów i umów,
7) przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowych budów,
8) rozliczanie budów,
9) przygotowywanie dokumentów OT,
10) nadzór w okresie gwarancji,
11) wyłanianie i koordynacja nadzoru zewnętrznego,
12) prowadzenie korespondencji w sprawach budów.

C. Zadanie realizowane przez Zespół ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych:
1) opracowywanie danych do projektu budżetu m.in.: na podstawie wniosków Wydziałów i innych uprawnionych jednostek organizacyjnych Miasta, w tym dla zadań realizowanych w placówkach oświatowych i w budynkach Urzędu Miejskiego,
2) bieżące kwalifikowanie środków finansowych dla placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego
w oparciu o otrzymane wnioski, a także dla innych jednostek organizacyjnych Miasta,
3) opracowywanie, aktualizacja i realizacja planu wydatków majątkowych i bieżących,
4) nadzór nad zgodnością wydatków z planem wydatków majątkowych i bieżących,
5) bieżące opracowywanie raportów z finansowego zaawansowania wydatków majątkowych
oraz opracowywanie sprawozdań z realizacji wydatków majątkowych,
6) obsługa pożyczek i długu publicznego w trakcie realizacji inwestycji,
7) rozliczanie zadań inwestycyjnych,
8) kontrola finansowa realizacji zadań,
9) aktualizacja planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Miasto