Zabrze przestrzenią rozwoju

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza – etap V

Nazwa Projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza – etap V

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
 11.03.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 5 000 277,32 zł

W tym wartość dofinansowania: 4 250 235,68 zł

Okres realizacji projektu:
 2018-11-16 – 2022-12-31

Opis przedsięwzięcia:
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.
Celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii, zmniejszenie zużycia energii w obiektach i obniżenie kosztów ich utrzymania.

Zakres działań projektowych obejmuje cztery budynki użyteczności publicznej:
• Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. 3 Maja 95,
• Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych ul. Franciszkańska 4,
• Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Zamkowa 2,
• Przedszkole nr 7 ul. Wolności 215.

Projekt polega na przeprowadzeniu prac służących poprawie stanu energetycznego budynków, obejmuje w zależności od budynku m.in. ocieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację wewnętrznych instalacji c.o.
Planowana inwestycja zgodna jest z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej oraz przyczyni się do realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej samorządów zgodnie ze Strategią ZIT Subregionu Centralnego.

Dodatkowe efekty realizacji projektu:
-Poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów poddanych termomodernizacji oraz miasta jako gminy promującej ekologiczne rozwiązania.
-Polepszenie warunków ekologicznych w mieście i jakości życia mieszkańców: redukcja gazów cieplarnianych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości i stanu powietrza.
-Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców.
-Poprawa wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy realizującej założenia Strategii SC w zakresie stosowania rozwiązań przyjaznych środowisku (uatrakcyjnienie regionu i poprawa jego konkurencyjności).

Miasto