Zabrze przestrzenią rozwoju

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza – etap III

Nazwa Projektu:
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza – etap III

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
24.10.2018 r.

Całkowita wartość projektu:
8 812 849,78 zł

W tym wartość dofinansowania:
3  405 207,67 zł

Okres realizacji projektu:
31.05.2017 r. – 31.12.2020 r.

Opis przedsięwzięcia :
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz obniżenie kosztów ich eksploatacji i utrzymania oraz poprawę efektywności energetycznej dzięki zastosowaniu materiałów i technologii sprzyjających lepszej wydajności w ramach zrealizowania kompleksowego projektu termomodernizacji.

Zakres działań projektowych obejmuje cztery obiekty użyteczności publicznej:

  1. Przedszkole nr 20 przy ul. 3 Maja 89a w Zabrzu,
  2. Przedszkole nr 43 przy ul. Klonowej 2 w Zabrzu,
  3. Budynek biurowy przy ul. Kasprowicza 8 w Zabrzu,
  4. Miejska Bursa Szkolna przy ul. Franciszkańskiej 13a w Zabrzu.

Projekt polega na przeprowadzeniu prac służących poprawie stanu energetycznego budynku, obejmuje w zależności od budynku m.in. ocieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację wewnętrznych instalacji c.o. oraz modernizację źródeł ciepła, wymianę oświetlenia, montaż wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła.

Planowana inwestycja zgodna jest z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej oraz przyczyni się do realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej samorządów zgodnie ze Strategią ZIT Subregionu Centralnego.

Dodatkowe efekty realizacji projektu:
-Poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów poddanych termomodernizacji oraz miasta jako gminy promującej ekologiczne rozwiązania
-Polepszenie warunków ekologicznych w mieście i jakości życia mieszkańców: redukcja gazów cieplarnianych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości i stanu powietrza
-Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców,
-Poprawa wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy realizującej założenia Strategii SC w zakresie stosowania rozwiązań przyjaznych środowisku (uatrakcyjnienie regionu i poprawa jego konkurencyjności).

Miasto