Wydział Budżetu i Analiz Finansowych

Zastępca Skarbnika pełniący funkcję Naczelnika – Joanna Ilnicka

ul. Prof. Zbigniewa Religi 1
41-800 Zabrze tel. (32) 273-97-55
e-mail: sekretariat_wbu@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30

Do zakresu działania Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych należy w szczególności:

A. Zadania realizowane przez Referat Księgowości Budżetu Miasta:
1) obsługa finansowo – księgowa budżetu Miasta,
2) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań jednostkowych,
3) sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz bilansu skonsolidowanego,
4) prowadzenie spraw związanych z badaniem sprawozdania finansowego Miasta Zabrze,
5) przygotowanie dyspozycji w zakresie:
a) zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa,
b) zwrotów podatków do urzędów skarbowych,
c) uruchomień środków do jednostek budżetowych w tym dotacji celowych,
6) przekazywanie środków w ramach rozchodów budżetu Miasta oraz pozostałych rozrachunków.

B. Zadania realizowane przez Zespół ds. Planowania Budżetu:
1) sporządzanie projektu budżetu, uchwały budżetowej i jej zmian oraz planu finansowego Urzędu Miejskiego i jego zmian na podstawie przedłożonych wniosków,
2) sporządzanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz planu finansowego dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych,
3) przygotowanie informacji dla jednostek budżetowych do opracowania projektów planów finansowych oraz informacji do opracowania planów finansowych,
4) przygotowywanie kwartalnych i rocznych informacji o wykonaniu budżetu miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

C. Zadania realizowane przez Zespół ds. Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zarządzania Płynnością:
1) przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej zmiany,
2) przygotowywanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
za I półrocze danego roku oraz informacji o stopniu zaawansowania programów wieloletnich
za dany rok budżetowy,
3) dokonywanie analiz umożliwiających ocenę kondycji finansowej miasta oraz zarządzanie płynnością
i zadłużeniem,
4) prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem zobowiązań w formie kredytów, pożyczek oraz obligacji,
5) prowadzenie spraw związanych z ratingiem,
6) obsługa poręczeń udzielanych przez miasto, z wyłączeniem poręczeń udzielanych na tworzenie nowych miejsc pracy,
7) obsługa bankowa budżetu miasta,
8) prowadzenie spraw związanych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Miasto