Wydział Budżetu i Analiz Finansowych

Zastępca Skarbnika pełniący funkcję Naczelnika – Joanna Ilnicka

ul. prof. Zbigniewa Religi 1
41-800 Zabrze
tel.: (32) 273-97-55
e-mail: sekretariat_wbu@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30

Do zakresu działania Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych należy w szczególności:

Zadania realizowane przez Referat ds. Analiz Finansowych i Zarządzania Płynnością:
1) przygotowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej zmiany,
2) przygotowywanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta za I półrocze danego roku oraz informacji o stopniu zaawansowania programów wieloletnich za dany rok budżetowy,
3) dokonywanie analiz umożliwiających ocenę kondycji finansowej miasta oraz zarządzanie płynnością i zadłużeniem,
4) prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem zobowiązań w formie kredytów, pożyczek oraz obligacji,
5) prowadzenie spraw związanych z ratingiem,
6) prowadzenie obsługi poręczeń udzielanych przez miasto, z wyłączeniem poręczeń udzielanych na tworzenie nowych miejsc pracy,
7) prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta,

Zadania realizowane przez Referat ds. Planowania Budżetu:
1) sporządzanie projektu budżetu, uchwały budżetowej i jej zmian oraz planu finansowego Urzędu Miejskiego i jego zmian na podstawie przedłożonych wniosków,
2) sporządzanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz planu finansowego dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych,
3) przygotowywanie informacji dla jednostek budżetowych do opracowania projektów planów finansowych oraz informacji do opracowania planów finansowych,
4) przygotowywanie kwartalnych i rocznych informacji o wykonaniu budżetu miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Miasto