Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Budżetu i Analiz Finansowych

Zastępca Skarbnika pełniący funkcję Naczelnika – Joanna Ilnicka

ul. prof. Zbigniewa Religi 1
41-800 Zabrze
tel.: (32) 273-97-55
e-mail: sekretariat_wbu@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30

Do zakresu działania Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych należy w szczególności:

zadania realizowane przez Referat ds. Analiz Finansowych i Zarządzania Płynnością:

 1. przygotowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej zmiany,
 2. przygotowywanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta za I półrocze danego roku oraz informacji o stopniu zaawansowania programów wieloletnich za dany rok budżetowy,
 3. dokonywanie analiz umożliwiających ocenę kondycji finansowej miasta oraz zarządzanie płynnością i zadłużeniem,
 4. prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem zobowiązań w formie kredytów, pożyczek oraz obligacji,
 5. prowadzenie spraw związanych z ratingiem,
 6. prowadzenie obsługi poręczeń udzielanych przez miasto, z wyłączeniem poręczeń udzielanych
 7. na tworzenie nowych miejsc pracy,
 8. prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta,

zadania realizowane przez Referat ds. Planowania Budżetu:

 1. sporządzanie projektu budżetu, uchwały budżetowej i jej zmian oraz planu finansowego Urzędu Miejskiego i jego zmian na podstawie przedłożonych wniosków,
 2. sporządzanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz planu finansowego dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych,
 3. przygotowywanie informacji dla jednostek budżetowych do opracowania projektów planów finansowych oraz informacji do opracowania planów finansowych,
 4. przygotowywanie kwartalnych i rocznych informacji o wykonaniu budżetu miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Miasto