Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt „Współpraca – to się opłaca !”

Miasto Zabrze wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST realizuje projekt pn. „Współpraca – to się opłaca!”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu to 767 715,00 zł w tym 369 900,00 zł do wykorzystania przez Partnera (Miasto Zabrze).
Głównym celem projektu, którego realizacja potrwa 18 miesięcy (do czerwca 2015 roku) jest poprawa jakości współpracy pomiędzy między organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu. A złoży się na nią między innymi:

 • opracowanie procedur niezbędnych do wdrożenie modelu współpracy stworzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
 • ułatwienie udziału w konsultacjach poprzez opracowanie transparentnego i łatwo dostępnego systemu konsultacji wykorzystującego nowoczesne techniki,
 • uproszczenie form współpracy finansowej dzięki opracowaniu i wdrożeniu narzędzi i instrukcji dostosowanych do potrzeb NGO i JST,
 • opracowanie systemu wspierania inicjatyw i organizacji pozarządowych oraz integracji środowiska,
 • badanie aktywności samorządowej i pozarządowej mierzonej Indeksem Jakości Współpracy.
  W ramach projektu przewidziano szereg spotkań, konsultacji, szkoleń i warsztatów dedykowanych przedstawicielom III sektora.

W celu sprawnej realizacji projektu Prezydent Miasta powołała strukturę organizacyjną w skład której wchodzą przedstawiciele m.in.:

Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu ( m.in. zarządzanie całością projektu, koordynacja działań, monitoring, organizacja spotkań zespołu ds. współpracy),
Wydziału Kontaktów Społecznych (m.in. zebranie potrzeb szkoleniowo doradczych NGO’s, animacja, koordynacja współpracy na linii NGO’s – UMZ, współpraca przy organizacji szkoleń i spotkań informacyjnych),
Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta (rozliczenia finansowe z Liderem),
Wydziału Informatyki (przygotowanie specyfikacji oraz obsługa finansowa zakupu e-narzędzi).
Nadzór nad całością realizacji projektu Prezydent Miasta powierzyła Sekretarzowi Miasta.
Powołano też Zespół ds. współpracy z NGO, złożony z przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędników odpowiedzialnych za współpracę z nimi. Zespół ma wypracować wytyczne i założenia do procedur (m.in. uchwał i zarządzeń) zgodnych z modelem współpracy.

Niezwykle istotnym elementem projektu jest stworzenie e-platformy służącej do:

 • przeprowadzania konsultacji projektów aktów normatywnych w dziedzinach dot. działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych;
 • budowania partnerstw wewnątrz i międzysektorowych;
 • kontraktowania usług społecznych: ogłaszanie otwartych konkursów ofert, składanie wniosków, sprawozdawczość itp.,
 • oceny jakości współpracy (indeks współpracy z NGO) – system gromadzenia i przetwarzania informacji nt. działania trzeciego sektora, podejmowanych inicjatyw, finansowych i pozafinansowych form wsparcia itp.

Dokumenty do pobrania

Miasto