Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Naczelnik – Aleksandra Łacinnik
ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 114
41-800 Zabrze
tel.: (32) 373-33-85
e-mail: sekretariat_wp@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

  • poniedziałek – 7.30-17.00
  • wtorek – piątek 7.30-15.30

Do zakresu działania Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy w szczególności:

A. Zadania realizowane przez Zespół ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych:
1) wymiar podatków i opłat lokalnych,
2) prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości,
3) prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
4) obsługa inkasentów podatków i opłat lokalnych,
5) udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji niezbędnych do ustalania okoliczności, mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia rolników,
6) opracowywanie wniosków o przyznanie kwot rekompensujących dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień,
7) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
8) udzielanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w odniesieniu
do podatków i opłat lokalnych, dla których Prezydent Miasta Zabrze jest organem podatkowym,
9) prowadzenie kontroli podatkowej,
10) prowadzenie postępowań w sprawach o zapłatę opłaty skarbowej.

B. Zadania realizowane przez Zespół ds. Księgowości Podatków i Opłat Lokalnych:
1) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym:
a) prowadzenie księgowości analitycznej,
b) prowadzenie księgowości syntetycznej,
2) windykacja podatków i opłat lokalnych,
3) rozliczanie poboru podatków i opłat lokalnych przez inkasentów,
4) zwrot nadpłat podatków i opłat lokalnych,
5) przekazywanie 2% wpłat z tytułu podatku rolnego do Izb Rolniczych
6) prowadzenie spraw podatkowych jako wierzyciel w zakresie postępowań egzekucyjnych, zabezpieczających i upadłościowych.

C. Zadania realizowane poza strukturą zespołów:
1) prowadzenie postępowań z wniosków o zwrot opłaty skarbowej,
2) współpraca z urzędami skarbowymi w sprawach dotyczących udzielania ulg w spłacie należności
z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, a pobieranych przez urzędy skarbowe z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej,
3) prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg i zwolnień w zakresie podatków i opłat lokalnych, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej,
4) koordynacja postępowań w zakresie udzielania ulg i zwolnień w zakresie stosowania przepisów
o pomocy publicznej w ramach gminy, w tym sporządzanie sprawozdań,
5) ewidencjonowanie, nadzór i sporządzanie sprawozdań związanych z pomocą publiczną udzieloną przez Miasto i jej jednostki organizacyjne.

Miasto