Zabrze przestrzenią rozwoju

Centrum Przesiadkowe w Zabrzu

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023 w ramach poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Budżet projektu:
Całkowita wartość projektu: 127 732 462,47 zł,
Dofinansowanie: 95 278 725,03 zł.

W ramach projektu zostaną wybudowane dwa centra przesiadkowe w Zabrzu: w centrum przy ul. Goethego oraz w Rokitnicy przy ul. Krakowskiej i Ofiar Katynia. W pierwszej lokalizacji przewidziano budowę obiektu o powierzchni ok. 10,4 tys.m2 z peronami komunikacji autobusowej, parkingiem Park & Ride oraz poczekalnią i usługami towarzyszącymi. W drugiej lokalizacji zaplanowano otwarte perony, parking zewnętrzny oraz obiekt o powierzchni 276 m2, w którym mieścić się będzie poczekalnia i drobne punkty usługowe. W obydwu centrach przewidziano możliwość ładowania pojazdów elektrycznych, strefy Kiss & Ride oraz infrastrukturę towarzyszącą (biletomaty, tablice informacji pasażerskiej i tablice zajętości miejsc na parkingu P&R). Zostaną również przebudowane drogi oraz sieci infrastruktury w zakresie koniecznym do włączenia do infrastruktury centrów przesiadkowych.  

Dzięki realizacji projektu transport na terenie Zabrza będzie bardziej atrakcyjny a przesiadanie na wszelkie rodzaje transportu zbiorowego i rowerowego łatwiejsze.  Wzrośnie również ilość miejsc parkingowych w Zabrzu, co umożliwi pozostawienie samochodu w centrach przesiadkowych w przypadku kontynuacji podróży innym środkiem transportu. Istotnym efektem realizacji projektu będzie redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ogłoszenie o wynikach konkursu opublikowano na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_4_5_1_niskoemisyjny_transport_miejski_efektywne_oswietlenie_092820

Miasto