Zabrze przestrzenią rozwoju

Śląskie pomaga

Miasto Zabrze przystąpiło do projektu „ŚLĄSKIE POMAGA” na zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla pensjonariuszy i pracowników trzech zabrzańskich Domów Pomocy Społecznej celem ochrony zdrowia i życia osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.
Projekt „ŚLĄSKIE POMAGA” jest realizowany przez Województwo Śląskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych funkcjonujące w systemie pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Zabrze w ramach projektu pozyskało 139 000,00 PLN dofinansowania na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej dla pensjonariuszy i pracowników trzech zabrzańskich Domów Pomocy Społecznej.

Liderem projektu jest Województwo Śląskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Wartość projektu to 13 051 765,00 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2- tryb nadzwyczajny.

Dodatkowe informacje na stronie Lidera projektu https://sp.rops-katowice.pl/

Miasto