Zabrze przestrzenią rozwoju

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 i Przedszkola nr 11 w Zabrzu

Nazwa Projektu:
„Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 i Przedszkola nr 11 w Zabrzu”

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
11.05.2020 r.

Całkowita wartość projektu:
1 175 675,42 zł

W tym wartość dofinansowania:
999 323,05 zł

Okres realizacji projektu:
20.06.2018 – 31.12.2021

Opis przedsięwzięcia:
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.
Celem projektu jest przede wszystkim: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii, zmniejszenie zużycia energii w obiektach i obniżenie kosztów ich utrzymania.

Zakres działań projektowych obejmuje 2 placówki oświatowe:

  1. Przedszkole nr 11 ul. Fredry 21,
  2. Przedszkole nr 23 ul. Ślęczka 9.

Projekt polega na przeprowadzeniu prac służących poprawie stanu energetycznego budynków, obejmuje w zależności od budynku m.in. ocieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację wewnętrznych instalacji c.o. oraz modernizację źródeł ciepła, wymianę oświetlenia.

Planowana inwestycja zgodna jest z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej oraz przyczyni się do realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej samorządów.

Dodatkowe efekty realizacji projektu:
– Poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów poddanych termomodernizacji oraz Miasta jako gminy promującej ekologiczne rozwiązania,
– Polepszenie warunków ekologicznych w mieście i jakości życia mieszkańców: redukcja gazów cieplarnianych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości i stanu powietrza,
– Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców,
– Poprawa wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy realizującej założenia Strategii SC w zakresie stosowania rozwiązań przyjaznych środowisku (uatrakcyjnienie regionu i poprawa jego konkurencyjności).

Miasto