Zabrze przestrzenią rozwoju

Strategia Rozwoju Miasta, Sprawozdania z jej realizacji oraz Raporty o stanie miasta (strategia archiwalna)

Strategia Rozwoju Miasta na lata 2008-2020
Podjęcie prac nad strategią stanowi najczęściej pierwszy, często kluczowy etap skutecznego zarządzania każdą organizacją. Strategia rozwoju miasta jako dokument definiujący najważniejsze potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe w postaci priorytetów i celów długookresowych wskazuje, poprzez kierunki działań oraz przedsięwzięcia, określoną alokację zasobów, która w możliwie najlepszy sposób powinna przyczynić się do realizacji pożądanej wizji rozwoju. Tworzenie strategii jest działaniem ciągłym, stale zorientowanym na dbanie o realizację określonych zamierzeń. Nabiera szczególnego znaczenia, w momencie stwierdzenia obecności w otoczeniu miasta szans lub zagrożeń, które mogą znacząco modyfikować dotychczasowe założenia odnoszące się do pożądanej przyszłości.

Proces tworzenia strategii jest współcześnie koniecznością każdego miasta, wynikającą z realiów zarządzania. Aby uniknąć marnowania energii i środków trzeba zaplanować realizację przedsięwzięć. Nie powinno to jednak być mechaniczne rozpisanie harmonogramu zadań, ale zbiór dobrze przemyślanych decyzji, które mają opisany w wizji cel rozwojowy. Doprecyzowanie strategii w programach operacyjnych odbywa się poprzez wskazanie projektów łączących interesy publiczne społeczności miasta oraz najważniejszych podmiotów zainteresowanych jego rozwojem.

Prezentowany dokument Strategia rozwoju miasta Zabrze na lata 2008-2020 obejmuje: analizę aksjologiczną, bilans strategiczny w kategoriach sił i słabości miasta oraz szans i zagrożeń, analizę SWOT wraz z rekomendacjami strategicznymi, wizję i priorytety rozwoju, cele strategiczne i cele horyzontalne. Konkretyzacja zaproponowanych rozwiązań strategicznych następuje na poziomie identyfikacji kierunków działań oraz przedsięwzięć rozwojowych, a także poprzez określenie założeń organizacyjnych, promocyjnych i finansowych. Ponadto Strategia zawiera szczegółowe ustalenia dotyczące monitoringu na etapie wdrażania, dające podstawy do prowadzenia procesu ewaluacji jej efektów. Integralną część Strategii stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta oraz opinie zgromadzone podczas trzech warsztatów moderacyjnych z udziałem przedstawicieli: władz miasta, Urzędu Miejskiego, administracji państwowej, sektora biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, Kościoła oraz instytucji edukacyjnych i kulturalnych.

Pełna treść dokumentu w formacie PDF do pobrania pod odnośnikiem poniżej
http://www.zabrze.magistrat.pl/db/8_19_79391_55.pdf

Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020 wydawane corocznie.

Sprawozdania z Realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020 wydawane corocznie mają na celu wyjaśnienie oraz przybliżenie procesu realizacji zadań przez poszczególne podmioty w ramach przyjętej strategii rozwoju miasta, a także mają przedstawić stopień zaawansowania realizacji tych zadań w kolejnych latach z uwzględnieniem danych z przeprowadzonej analizy porównawczej dynamiki rozwoju miasta Zabrze oraz miast Aglomeracji Górnośląskiej.
Z dokumentami można zapoznać się pod odnośnikiem poniżej.

Raporty o stanie miasta Zabrze.
Raporty odzwierciedlają stan poszczególnych obszarów funkcjonowania naszego miasta w kolejnych latach. Podstawowym założeniem Raportów jest obiektywna prezentacja danych wskazująca pozytywne oraz negatywne zmiany zjawisk w opisywanych dziedzinach życia miasta Zabrze.
Z dokumentami można zapoznać się pod odnośnikiem poniżej.

Z dokumentami strategicznymi miasta Zabrze można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/8/288/rel/232/54281/43104

Miasto