Zabrze przestrzenią rozwoju

Opłata skarbowa

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

 1. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 2. wydanie zaświadczenia na wniosek,
 3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 4. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 • od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
 • od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 u.o.s.;
 • od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 u.o.s.;- z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1 u.o.s.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,

jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydano zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję).

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży- na mocodawcy i pełnomocniku albo przedsiębiorcy i prokurencie.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:

 • na rachunek bankowy tutejszego Urzędu w ING Bank Śląski S.A.:
  29 1050 0099 6483 2206 0000 0000,
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Wyłączenia lub zwolnienia określone zostały w art. 2, 3, 3a, 7 oraz w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej.

Zwrot opłaty skarbowej

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej powinien zawierać:

 • dane osobowe/ identyfikacyjne, adres, telefon,
 • kwotę zwrotu,
 • datę zapłaty opłaty skarbowej,
 • określenie czynności urzędowej, której nie dokonano lub zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), których nie wydano,
 • nazwę organu lub innego podmiotu, do którego złożono wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 • informację dot. formy zwrotu opłaty skarbowej np. na rachunek bankowy wnioskodawcy, odbiór w kasie Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
 • podpis osoby upoważnionej do ubiegania się o zwrot opłaty skarbowej (wraz z pieczęcią imienną w przypadku osób prawnych).

Wniosek należy uzasadnić i załączyć do niego oryginał dowodu zapłaty, a w przypadku jego braku – wskazanie miejsca jego złożenia. Sprawę załatwia się osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej winien być podpisany przez osobę, która dokonała zapłaty opłaty skarbowej, tj. przez osobę fizyczną we własnym imieniu, a w przypadku osób prawnych podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania zgodnie z KRS; lub pełnomocnika.

Jeżeli w sprawie ustanowiony jest pełnomocnik, do wniosku o zwrot opłaty skarbowej należy załączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego (druk PPS-1) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Pełnomocnictwo podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej np. jeżeli udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy to 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku lub 2 miesiące w szczególnie skomplikowanej sprawie.

Załatwienie sprawy może się wydłużyć, gdy organ podatkowy wzywa organ, do którego wniesiono wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) do potwierdzenia nie dokonania czynności urzędowej, nie wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Przekazanie zwrotu / nadpłaty opłaty skarbowej następuje w terminie do 30 dni od dnia wydania decyzji w tej sprawie.

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Sprawy dotyczące zwrotu opłaty skarbowej można załatwić w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, I piętro, pokój nr 118, tel. (32) 37 33 367.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej– skrót „u.o.s.”,
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw.

Miasto