Zabrze przestrzenią rozwoju

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II

„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Zabrze.
Etap II”
W dniu 19 listopada 2010 roku Gmina Zabrze podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę na dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko dla Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje:
budowę i przebudowę ok. 69 km kanalizacji sanitarnej wraz z 4 przepompowniami ścieków,
budowę i przebudowę ok. 68 km kanalizacji deszczowej,
wykonanie hermetyzacji i dezodoryzacji wybranych elementów na oczyszczalni ścieków „Śródmieście”.

Projekt obejmuje dzielnice: Pawłów, Zaborze; Osiedle Borsig w Biskupicach, Osiedle Piasek w Makoszowach, część Mikulczyc oraz Osiedle Wyzwolenia. Wykonana zostanie hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów na oczyszczalni ścieków „Śródmieście”.
Wymiana sieci wodociągowej i przebudowa dróg zostanie wykonana łącznie z zakresem objętym dofinansowaniem, ze środków własnych Gminy Zabrze i ZPWiK Sp.z o.o.
Zakres rzeczowy Inwestycji (środki własne Gminy Zabrze i ZPWiK Sp. z o.o.):
wymiana sieci wodociągowej – ok. 31 km,
budowa dróg i chodników.
Łącznie w ramach Projektu i Inwestycji zostanie odtworzone, przebudowane lub wybudowane ok. 350 tys.m2 nawierzchni dróg i chodników.

Koszt Projektu:
Planowany koszt całkowity Projektu wynosi: ok. 322 mln PLN
W tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności: ok. 225 mln PLN

Koszt Inwestycji: ok. 91 mln PLN
Całość przedsięwzięcia (zakres objęty dofinansowaniem oraz zakres, który zostanie zrealizowany ze środków własnych Gminy i ZPWiK Sp. z o.o.) to ok. 413 mln PLN.
Cele Projektu
Realizacja przedstawionego zakresu ma na celu dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze do wymagań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i stanowi ukończenie porządkowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zabrze,
w celu spełnienia wymagań dyrektywy o oczyszczaniu ścieków komunalnych nr 91/271/EWG i wymogów krajowych dotyczących ochrony środowiska.
W wyniku realizacji Projektu zostaną osiągnięte następujące cele jakościowe:
• poprawa konkurencyjności gospodarczej regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności,
• rozwój istniejących przedsiębiorstw na terenie objętym inwestycją poprzez poprawę funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej,
• zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku poprzez stworzenie niezawodnego
i relatywnie niedrogiego, systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
• podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez wybudowanie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej,
• wdrożenie prawa wspólnotowego w zakresie infrastruktury ochrony środowiska celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu.
Realizacja Projektu wiąże się z osiągnięciem następujących celów ilościowych:
• poziomu skanalizowania aglomeracji w wyniku realizacji Projektu z 99,24% do 99,9%,
• zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych powodowanego przez odprowadzenie zmieszanych ścieków sanitarnych i opadowych,
• zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej o parametrach jakościowych zgodnych z prawem i oczekiwaniem społecznym.
Roboty w ramach Projektu prowadzone będą w dzielnicach:
Pawłów, Zaborze; Osiedle Borsig w Biskupicach, Osiedle Piasek w Makoszowach i część Mikulczyc oraz Osiedle Wyzwolenia. Wykonana zostanie hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów na oczyszczalni ścieków „Śródmieście”.
Umowy z Wykonawcami:
W ramach Projektu realizowanych będzie 8 kontraktów na roboty budowlane i 3 kontrakty na usługi:
Kontrakt 1: Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów
W ramach Kontraktu przewidziana jest:
– budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej – ok. 23,3 km, w tym:
grawitacyjna – ok. 22,7 km i tłoczna – ok. 0,6 km
-budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej – ok. 20,8 km
– przebudowa sieci wodociągowej – ok. 7,8 km
– budowa 1 przepompowni ścieków sanitarnych
– odtworzenie/budowa nawierzchni – ok. 94 tys. m2
W dzielnicy Pawłów prace obejmą m.in. następujące ulice: Gen. Władysława Sikorskiego, Głogowska, Józefa Kurasia, Kłosowa, Ks. Edwarda Mendego, Ks. Jerzego Brejzy, Makowa, Malinowa, Malwowa, Obrońców Westerplatte, Pszczyńska, Rodzinna, Rogoźnicka, Stanisława Morciszka, Sudecka, Tatrzańska i Tyska.
Kontrakt 2: Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Południowe
W ramach Kontraktu przewidziana jest:
– budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej – ok. 15,4 km, w tym:
grawitacyjna – ok. 15,0 km, tłoczna – ok. 0,4 km
– budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej – ok. 14,9 km
– przebudowa sieci wodociągowej – ok. 10,3 km
– budowa 2 sieciowych przepompowni ścieków sanitarnych,
– odtworzenie/budowa nawierzchni drogowych – ok. 76 tys. m2

W dzielnicy Zaborze Południowe prace obejmą m.in. następujące ulice: Adama Napieralskiego, Ciasna, Gen. Walerego Wróblewskiego, Górnicza, Henryka Brola, Józefa Kraszewskiego, Józefa Lompy, Józefa Sierakowskiego, Królowej Kingi, Ks. Piotra Skargi, Mikołowska, Norberta Barlickiego, Osiedleńcza, Przykra, Racławicka, Rajska, Skarbnika, Słowicza, Ścieżka Górnicza, Św. Małgorzaty, Węgielna, Wesoła, Wiejska, Wojciecha Bogusławskiego, Zjednoczenia, Emilii Plater, Plac Ignacego Paderewskiego, Kłyki i Św. Jacka.

Kontrakt 3: Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Północne
W ramach Kontraktu przewidziana jest:
– budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej – ok. 10,8 km, w tym:
grawitacyjna – ok. 10,7 km i tłoczna – ok. 0,16 km
– budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej – ok. 14,2 km
– budowa i przebudowa sieci wodociągowej – ok. 0,4 km
– odtworzenie/budowa nawierzchni – ok. 50.7 tys. m2

W dzielnicy Zaborze Północne prace obejmą m.in. następujące ulice: Leszczynowa, Modrzewiowa, Adama Kawika, Ambrożego Pordzika, Antoniego Rolnika, Czereśniowa, Działaczy Rodła, Jałowcowa, Jerzego Wyciska, Kalinowa, Karolinki, Krótka, Ks. Dr Korczoka, Olchowa, Orzechowa i Władysława Karczewskiego.

Kontrakt 4: Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Makoszowy
W ramach Kontraktu przewidziana jest:
– budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej – ok. 5,3 km
– budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej – ok. 7,5 km
– przebudowa sieci wodociągowej – ok. 1,5 km
– odtworzenie/budowa nawierzchni drogowych – ok. 19.5 tys m2

W dzielnicy Makoszowy (os. Piasek) prace obejmą m.in. następujące ulice: Franciszka Bujoczka, Jana Styki, Kłodnicka, Lotnicza, Oświęcimska, Rybna i Żurawia.

Kontrakt 5: Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Biskupice
W ramach Kontraktu przewidziana jest:
– budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej – ok. 4 km
– budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej – ok. 4,9 km
– przebudowa sieci wodociągowej – ok. 4,2 km
– odtworzenie/budowa nawierzchni drogowych – ok. 46 tys. m2

W dzielnicy Biskupice (os. Borsig) prace obejmą m.in. następujące ulice: Bartosza Głowackiego, Częstochowska, Franciszka Mikosza, Joachima Lelewela, Karola Żmudy, Marii Rodziewiczówny, Mieczysława I, Pawła Kempki, Plac Bernarda Purkopa, Stefana Okrzei, Św. Wojciecha i Władysława IV.

Kontrakt 6: Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Mikulczyce
W ramach Kontraktu przewidziana jest:
– budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej – ok. 4,7 km
– budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej – ok. 5,2 km
– przebudowa sieci wodociągowej – ok. 6,9 km
– odtworzenie/budowa nawierzchni – ok. 38 tys. m2

W dzielnicy Mikulczyce prace obejmą m.in. następujące ulice: Adama Mickiewicza, Drobna, Fryderyka Chopina, Gajowa, Juliusza Ligonia, Leśna, Łowiecka, Michała Ossowskiego, Nowodworska, Stanisława Moniuszki, Stanisława Ogórka i Tadeusza Boya – Żeleńskiego.

Kontrakt 7: Poprawa gospodarki ściekowej – Kanalizacja sanitarna na osiedlu Wyzwolenia
W ramach Kontraktu przewidziana jest:
– budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej – ok. 5,7 km, w tym:
grawitacyjna – ok. 4,6 km i tłoczna – ok. 1,1 km
– budowa 1 sieciowej przepompowni ścieków
– budowa przyłącza wodociągowego do przepompowni ścieków sanitarnych – ok. 0,13 km
– odtworzenie nawierzchni drogowych – ok. 4 tys. m2

Na Osiedlu Wyzwolenia prace obejmą m.in. następujące ulice: Dożynkowa, Czogały
i Wiarusów.

Kontrakt 8: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków – Hermetyzacja obiektów
Kontrakt 9: Poprawa gospodarki ściekowej w Zabrzu – Usługi doradcze
Kontrakt 10: Poprawa gospodarki ściekowej w Zabrzu – Inżynier Projektu – Nadzór nad robotami
Kontrakt 11: Poprawa gospodarki ściekowej w Zabrzu – Promocja i Asysta techniczna

Więcej informacji na stronie: http://fs.zabrze.pl/

Kontakt:
Jednostka Realizująca Projekt 2, ul. Targowa 2, 41–800 Zabrze
Tel. 32 277 62 80, Fax: 32 277 62 81, Email: jrp@wodociagi.zabrze.pl

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Miasto