Zabrze przestrzenią rozwoju

Lokalna Grupa Wsparcia w Zabrzu

Zgodnie z założeniami projektu URBACT w Zabrzu powstała Lokalna Grupa Wsparcia skupiająca przedstawicieli samorządu, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i Kościoła.
Lokalna Grupa Wsparcia ma charakter otwarty i każda zainteresowana osoba/podmiot jest mile widzialny.

LGW powstały we wszystkich państwach partnerskich projektu, a swoje działania będą koncentrować na wzajemnej wymianie doświadczeń między partnerami projektu. Lokalne Grupy Wsparcia śledzą działania swojej sieci poprzez sprawozdania od przedstawicieli miast uczestniczących w wymianie w ramach sieci oraz poprzez wspieranie ich wkładu w działania sieci. Dodatkowym rezultatem prac sieci będzie przygotowanie Lokalnego Programu Działania dla dzielnicy objętej oraz studiów przypadków.

Cele dla Lokalnych Grup Wsparcia:

 1. Pomoc w wyjaśnieniu poszczególnych potrzeb lub obaw partnera (miasta)
 2. Pomoc w identyfikacji (mobilizacja i rozpowszechnianie wśród interesariuszy) co miasto może zaoferować projektowi w postaci dobrych praktyk, istniejących narzędzi, wizyt w terenie, polityk i innych doświadczeń. Pomoc w zapewnieniu, iż ta wiedza znajduje swoje odbicie w badaniu początkowym oraz w Lokalnym Planie Działania
 3. Pomoc w rozpowszechnianiu wyników projektu dla szerszej lokalnej publiczności i zapewnienie, iż użytkownicy końcowi mają głos w procesie podejmowania decyzji
 4. Reprezentować projekt i pomagać w mobilizowaniu wsparcia politycznego i instytucjonalnego, które jest niezbędne do tego by Lokalny Plan Działania prowadził do prawdziwej zmiany.
 5. Zadania dla Lokalnych Grup Wsparcia:
 6. Praca nad opracowaniem Lokalnego Planu Działania,
 7. Identyfikacji i/lub sprawdzenie wkładów i rezultatów projektu takie jak studia przypadków,
 8. Udział w wymianie poprzez spotkania i kontakt on-line,
 9. Uczestnictwo w spotkaniach i seminariach organizowanych w ramach projektu
 10. Testowanie lub pilotowanie rekomendacji poprzez Lokalny Plan Działania,
 11. Reprezentowanie projektu i prowadzenie lobbingu w celu zmian,
 12. Organizowanie spotkań związanych z dystrybucją wyników, zapewnienie obsługi medialnej

Miasto