Promocja terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Priorytet I Badanie i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna

Całkowita wartość projektu

802 530,00 zł

Wysokość dofinansowania

682 150,50 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest promocja ośmiu terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Zabrza o łącznej powierzchni ponad 131 hektarów. Dzięki wykorzystaniu różnorodnych instrumentów, w tym między innymi uczestnictwu w imprezach targowych, organizacji misji gospodarczych i przeprowadzeniu kampanii reklamowej obejmującej publikacje w prasie, bilbordy oraz przygotowanie prezentacji. Głównym celem projektu jest wzmocnienie wizerunku Miasta Zabrze jako atrakcyjnego miejsca dla lokowania inwestycji.

Okres realizacji

Czerwiec 2012r. – Grudzień 2013r.

Miasto