Zabrze przestrzenią rozwoju

Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego

Miasto Zabrze zakończyło realizację projektu „Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”. Budżet projektu wynosił: 7 896 616,99 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 7 501 786,14 zł. Głównym celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy uczniów zabrzańskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
Projekt realizowany w partnerstwie z firmą OŚWIATA I BIZNES Spółka z o.o.
W realizację projektu zaangażowano 16 zabrzańskich szkół zawodowych i 1 placówkę kształcenia zawodowego.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 1. Doradztwo edukacyjno- zawodowe dla 1194 uczniów w zabrzańskich szkołach zawodowych biorących udział w projekcie;
 2. Podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych oraz kursów i szkoleń dających uprawnienia zawodowe;
 3. Zorganizowanie praktyk i staży dla 597 uczniów u pracodawców;
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 117 nauczycieli kształcenia zawodowego/ instruktorów praktycznej nauki zawodu;
 5. Wdrożenie nowych innowacyjnych form kształcenia;
 6. Doposażenie pracowni zawodowych tak, aby w jak największym stopniu odzwierciedlały warunki pracy u pracodawców;
 7. Zwiększenie współpracy szkół i placówki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W celu lepszego dopasowywania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia jak również wzmacniania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowanie programów nauczania, a także tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu zakupiono wyposażenie do 22 pracowni zawodowych w 15 szkołach i 1 placówce.

Dostawy dotyczyły następującego wyposażenia:
• pracowni w sprzęt audiowizualny 100 984,23 zł;
• pracowni w sprzęt biurowy 106 905,45zł;
• pracowni w sprzęt budowlany i elektronarzędzia 59 989,56 zł ;
• pracowni w sprzęt laboratoryjny i kontrolno-pomiarowy 208 738,59 zł;
• pracowni w urządzenia podnośnikowe i przyrządy do naprawy i obsługi motocykli 45 633,00 zł;
• pracowni w meble 160 313,90 zł ;
• pracowni w sprzęt kuchenny i artykuły gospodarstwa domowego 19 970,28 zł;
• pracowni w akcesoria fotograficzne 14 618,55 zł ;
• pracowni w akcesoria fryzjerskie 26 084,61 zł;
• pracowni w sprzęt i akcesoria artystyczne 10 270,75 zł;
• pracowni w książki, filmy i słowniki 11 440,02 zł;
• w sprzęt komputerowy i oprogramowania 508 456,65 zł oraz 36 587,60 zł VAT-u zapłaconego przez miasto.

Łącznie na dostawy przeznaczono: 1 309 993,19 zł

W ramach projektu wykonano również remonty pracowni zawodowych w Centrum Edukacji w Zabrzu, Zespołu Szkół nr 17 w Zabrzu, Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu, Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu.

Łącznie na remonty przeznaczono: 340 026,88

W okresie od lipca do września 2019 roku realizowane są:

 1. Staże i praktyki u pracodawców dla 162 uczniów – uczestników projektu;
 2. Kursy na prawo jazdy dla uczniów – uczestników projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  Stan realizacji na dzień 30 czerwca 2019 roku
 3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe- zrealizowano dla 1194 uczniów/ uczennic zabrzańskich szkół zawodowych biorących udział w projekcie (przeprowadzono 4776 godzin poradnictwa indywidualnego oraz stworzono 1194 Indywidualnych Planów Działania).
 4. Podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów/uczennic zabrzańskich szkół zawodowych poprzez:
  • organizację szkoleń przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych-
  643 uczestników (przeprowadzono 2250 godzin lekcyjnych zajęć stacjonarnych oraz 900 godzin zajęć zdalnych na platformie e- learningowej);
  • organizację zajęć specjalistycznych- 1598 uczestników (przeprowadzono
  5276 godzin lekcyjnych zajęć z 65 zakresów tematycznych);
  • organizację zajęć laboratoryjnych- 75 uczestników (przeprowadzono
  122 godziny lekcyjne zajęć, w tym 84 godziny lekcyjne |z zakresu elektryki;
  14 godzin lekcyjnych z zakresu bioinżynierii oraz 24 godziny lekcyjne z zakresu badania wytrzymałości konstrukcji stalowych i elementów betonowych);
  • organizację kursów nadających dodatkowe uprawnienia- 874 uczestników (przeprowadzono 4804 godzin kursów, ponad 11800 godzin jazdy na kursach Prawo jazdy kategorii B, 773 uczestnikom opłacono koszty egzaminów).
 5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu- dla 116 nauczycieli/instruktorów zorganizowano wsparcie w postaci szkoleń z zakresu tworzenia i zastosowania w dydaktyce cyfrowych materiałów dydaktycznych (przeprowadzono 250 godzin lekcyjnych zajęć stacjonarnych oraz 90 godzin zajęć zdalnych na platformie e-learningowej).
  Ponadto 4 nauczycieli wzięło udział w kursach doskonalących związanych
  z nauczanym zawodem (dwóch w kursie „MS 20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016” oraz dwóch w kursie „CISCO ICND 2 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 v3.0”)
 6. Wdrożenie nowych innowacyjnych form kształcenia poprzez:
  • zakup licencji biblioteki testów przygotowania do egzaminów zawodowych;
  • prowadzenie, w ramach szkoleń przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych, zajęć zdalnych związanych z wdrożeniem sytemu wykorzystania cyfrowych materiałów dydaktycznych;
  • przygotowanie scenariuszy cyfrowych materiałów dydaktycznych w zakresie przedmiotów zawodowych (przygotowano 40 scenariuszy- 80 lekcji).

15.10.2019 r.

Miasto Zabrze miało przyjemność gościć przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz miast ościennych w ramach wizyty studyjnej pn. „Czas zmian – czas zawodowców”, której celem była promocja projektów oraz propagowanie dobrych praktyk stosowanych podczas realizacji projektów dofinansowanych w ramach RPO WLS. W ramach wizyty zaprezentowane zostały projekty realizowane w Katowicach, Tychach i Zabrzu.

W naszym Mieście gości zaproszono do Zespołu Szkół nr 18. Zaprezentowano efekty zrealizowanego tam projektu „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”. Delegację przywitał Krzysztof Lewandowski – zastępca Prezydenta Miasta Zabrze, Wojciech Werner – dyrektor ZS nr 18, a także kierownik Projektu Ewa Wolnica – naczelnik Wydziału Oświaty.
Wszyscy uczestnicy wizyty studyjnej mieli możliwość zobaczyć film prezentujący wszystkie 22 pracownie utworzone w ramach w/w projektu. Zaprezentowano osiągnięte wskaźniki w postaci wizualnej – tablice informacyjne oraz w formie prezentacji przedstawionej przez Kierownika projektu. Goście mieli możliwość odwiedzić każdą z 3 pracowni, które zostały doposażone w ramach projektu. Mogli również zaobserwować jak zakupione wyposażenie wykorzystywane jest na co dzień podczas zajęć.

11.02.2019 r.

Rozpoczęcie III roku realizacji projektu
„Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”
Stan realizacji po 2 latach realizacji projektu:
Dostawa wyposażenia:
Część I- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt audiowizualny 100 984 zł
Część II- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt biurowy 106 905 zł
Część III- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt budowlany i elektronarzędzia 59 990 zł
Część IV- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt laboratoryjny i kontrolno-pomiarowy 208 739 zł
Część V- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w urządzenia podnośnikowe i przyrządy do naprawy i obsługi motocykli 45 633 zł
Część VI- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w meble 160 314 zł
Część VII- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt kuchenny i artykuły gospodarstwa domowego 19 970 zł
Część VIII- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w akcesoria fotograficzne 14 619 zł
Część IX- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w akcesoria fryzjerskie 26 085 zł
Część X- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt i akcesoria artystyczne 10 271 zł
Część XI- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w książki, filmy i słowniki 11 440 zł
Część XII- Zakupy i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 545 044 zł
Łącznie wydatkowano: 1 309 994 zł
Wydatki na 22 pracownie zawodowe 1 650 020 zł
w tym wyposażenie: dofinansowanie 1 309 994 zł
w tym adaptacje i remonty: dofinansowanie 222 889 zł; wkład własny Miasta 117 137 zł
Projekt „Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” jest komplementarny z projektem „Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość- Twoja szansa -kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu”.
Remonty i adaptacje oraz wyposażenie pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Zespole Szkół Nr 10 oraz Zespole Szkół Nr 18 zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Praktyki i staże u pracodawców – Operator firma WIGWAM S.A. :
W okresie od czerwca do sierpnia 2017 roku praktyki i staży u pracodawców zorganizowano dla 220 uczniów – wydatkowano kwotę 582 005 zł w tym:
Wynagrodzenia stażystów- 220 os.- 325 600 zł
Wynagrodzenia opiekunów- 123 os.- 61 500 zł
Koszty- 194 905 zł.
W okresie od czerwca do sierpnia 2018 roku zorganizowano dla 219 uczniów – wydatkowano kwotę 548 675,41 zł w tym:
Wynagrodzenia stażystów- 219 os.- 318 200 zł
Wynagrodzenia opiekunów- 80 os. – 40 000 zł
Koszty- 190 475,41 zł
W okresie od czerwca do sierpnia 2019 roku planowane jest zorganizowanie praktyk i staży dla 158 uczniów przy założonych wydatkach w wysokości 439 679,53 zł w tym:
Wynagrodzenia stażystów- 158 os.- 239 760 zł
Wynagrodzenia opiekunów- 96 os. – 48 000 zł
Koszty- 151 919,53 zł


Stan realizacji na dzień 31 grudnia 2018 roku

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe- zrealizowano dla 1194 uczniów/ uczennic zabrzańskich szkół zawodowych biorących udział w projekcie (przeprowadzono 4776 godzin poradnictwa indywidualnego oraz stworzono 1194 Indywidualnych Planów Działania).
 2. Podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów/uczennic zabrzańskich szkół zawodowych poprzez:
  • organizację szkoleń przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych- 499 uczestników (przeprowadzono 1711 godzin lekcyjnych zajęć stacjonarnych oraz 684 godzin zajęć zdalnych na platformie e- learningowej);
  • organizację zajęć specjalistycznych- 1135 uczestników
  (przeprowadzono 3535 godzin lekcyjnych zajęć z 59 zakresów tematycznych);
  • organizację zajęć laboratoryjnych- 45 uczestników
  (przeprowadzono 98 godzin lekcyjnych zajęć, w tym 84 godziny lekcyjne z zakresu elektryki oraz 14 godzin lekcyjnych z zakresu bioinżynierii);
  • organizację kursów nadających dodatkowe uprawnienia- 654 uczestników (przeprowadzono 3531 godzin kursów, ponad 9200 godzin jazdy na kursach Prawo jazdy kategorii B, 574 uczestnikom opłacono koszty egzaminów).
 3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu- dla 117 nauczycieli/instruktorów zorganizowano wsparcie w postaci szkoleń z zakresu tworzenia i zastosowania w dydaktyce cyfrowych materiałów dydaktycznych (przeprowadzono 250 godzin lekcyjnych zajęć stacjonarnych oraz 90 godzin zajęć zdalnych na platformie e-learningowej).
  Ponadto 4 nauczycieli wzięło udział w kursach doskonalących związanych z nauczanym zawodem (dwóch w kursie „MS 20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016” oraz dwóch w kursie „CISCO ICND 2 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 v3.0”)
 4. Wdrożenie nowych innowacyjnych form kształcenia poprzez:
  • zakup licencji biblioteki testów przygotowania do egzaminów zawodowych;
  • prowadzenie, w ramach szkoleń przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych, zajęć zdalnych związanych z wdrożeniem sytemu wykorzystania cyfrowych materiałów dydaktycznych;
  • przygotowanie scenariuszy cyfrowych materiałów dydaktycznych w zakresie przedmiotów zawodowych (przygotowano 40 scenariuszy- 80 lekcji).

30.05.2018 r.

W dniu 24.05.2018 r. w Zespole Szkół Spożywczych w Zabrzu odbiła się oficjalna prezentacja pracowni utworzonych i doposażonych w ramach projektu „Nasza jakość- Twoja szansa
-kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów; Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
W ramach projektu doposażono 22 pracownie na kwotę: 1 650 020 zł w tym wyposażenie w wysokości 1 309 994 zł (wartość dofinansowania) oraz adaptacje i remonty dofinansowanie 222 889 zł (wartość dofinansowania). Natomiast wkład własny Miasta wyniósł: 117 137 zł.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższej prezentacji, zapraszamy również do obejrzenia kliku zdjęć oraz filmu z doposażonych pracowni.

17.04.2018 r.

W okresie od września 2017 do września 2018 roku:

 1. prowadzono promocję projektu;
 2. zakończono adaptację sal na pracownie praktycznej nauki zawodu w 12 szkołach
  i placówce- dotyczy pracowni:
  • w Technikum Nr 8 w Zespole Szkół Nr 17 pracowni dla zawodu technika eksploatacji portów i terminali;
  • w Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Spożywczych pracowni analizy technicznej i diagnostycznej;
  • w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 pracowni przysposabiającej do pracy;
  • w Technikum Nr 6 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego pracowni multimedialno- materiałowej
  • w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 7 w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego pracowni rysunku technicznego;
  • w Technikum Nr 1 w Centrum Edukacji pracowni interdyscyplinarnej
  • w Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 8 w Zespole Szkół Mechaniczno- Samochodowych pracowni interdyscyplinarnej
 3. wyposażono 22 pracownie do praktycznej nauki zawodu, w tym:
  • Centrum Edukacji
  • Pracownia interdyscyplinarna/T1
  • Zespół Szkół Nr 3
  • Pracownia elektryczna/T3;
  • Pracownia multimedialna/T3
  • Zespół Szkół Nr 17
  • Pracownia eksploatacji portów i terminali/T8
  • Pracownia turystyki i hotelarstwa/T8
  • Zespół Szkół Nr 18
  • Pracownia projektowania graficznego/LP
  • Pracownia aranżacji przestrzeni/LP
  • Pracownia fotografii artystycznej/LP
  • Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
  • Pracownia ślusarska/ZSZ7
  • Pracownia rysunku technicznego/ZSZ7
  • Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
  • Pracownia multimedialno- materiałowa/T6 i ZSZ6
  • Zespół Szkół Mechaniczno- Samochodowych
  • Pracownia interdyscyplinarna/T2 i ZSZ8
  • Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych
  • Pracownia ekonomiczno- biurowa/T4
  • Zespół Szkół Spożywczych
  • Pracownia analizy technicznej i diagnostycznej/ T5
  • Pracownia obsługi konsumenta/ZSZ5
  • Zespół Szkół Specjalnych Nr 42
  • Pracownia przyspasabiająca do pracy/SPdP
  • Pracownia sprzedaży/ZSZ Specjalna
  • Pracownia gastronomiczna/ZSZ dla NiSS
  • Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
  • Pracownia samochodowa- Hala Nowych Technologii
  • Zespół pracowni technicznych
  • Zespół pracowni budowlanych
  • Zespół pracowni usługowych
 4. przeprowadzono:
  a. doradztwo zawodowe dla 297
  b. szkolenia specjalistyczne dla 53 Uczniów
  c. kursy specjalistyczne dla 203 Uczniów
  d. kursy certyfikowane dla 128 Uczniów

17.04.2018 r.

W okresie od marca 2016 do marca 2018 roku:

 1. opracowano dokumentację projektową;
 2. rozpoczęto promocję projektu;
 3. przebudowano sale do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego- dotyczy pracowni:
  a. pojazdów samochodowych i mechatroniki w Hali Nowych Technologii,
  b. Zespołu Pracowni Technicznych: pracowni obróbki skrawaniem i elektrycznej w Hali C,
  c. Zespołu Pracowni Budowlanych: pracowni murarsko- tynkarskiej, betoniarsko-zbrojarskiej i drogownictwa,
  d. pracowni innowacyjnych form nauczania przedmiotów zawodowych;
 4. rozpoczęto roboty budowlane w Zespole Szkół nr 18, gdzie zaplanowano utworzenie pracowni projektowania graficznego, fotografii artystycznej i aranżacji przestrzeni;
 5. przeprowadzono przetargi na doposażenie pracowni, w tym przetarg na sprzęt komputerowy;
 6. ogłoszono przetarg dotyczący przeprowadzenia robót budowlanych w Zespole Szkół nr 10, gdzie zaplanowano utworzenie pracowni interdyscyplinarnej dla zawodów elektronicznych i informatycznych.

W pierwszym półroczu 2018 roku zaplanowano realizację następujących zadań:

 1. wyłonienie wykonawców w postępowaniu przetargowym dotyczącym adaptacji i dostosowania pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na pracownie zawodowe;
 2. przeprowadzenie przetargu na zakup sprzętu do pracowni zawodowych w ZS nr 10 oraz ZS nr 18.

28.09.2017 r.

Zakończono pierwszy rok realizacji projektu „Nasza jakość – Twoja szansa-kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” w ramach, którego przeprowadzono:
• doradztwo edukacyjno-zawodowe- dla 712 uczniów zabrzańskich szkołach zawodowych biorących udział w projekcie.
• podniesiono umiejętności zawodowe 466 uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych oraz kursów i szkoleń dających uprawnienia zawodowe.
• przeprowadzono doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla 116 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zorganizowano wsparcie w postaci szkolenia dotyczącego wykorzystania platformy MOODLE.
• wdrożono nowe innowacyjne formy kształcenia, zakupiono licencje biblioteki testów przygotowania do egzaminów zawodowych oraz przeprowadzono, w ramach szkoleń przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych, zajęcia zdalne związane z wdrożeniem sytemu wykorzystania cyfrowych materiałów dydaktycznych- 208 uczniów. Rozpoczęto również działania związane z opracowaniem scenariuszy cyfrowych materiałów edukacyjnych w zakresie przedmiotów zawodowych.
W ramach projektu zakupiono również wyposażenie pracowni: w sprzęt audiowizualny (100 984,23 zł), w sprzęt budowlany i elektronarzędzia 59 989,56 zł), w sprzęt laboratoryjny i kontrolno-pomiarowy (208 738,59 zł), w urządzenia podnośnikowe i przyrządy do naprawy i obsługi motocykli (45 633,00 zł), w meble (160 313,90 zł), w sprzęt kuchenny i artykuły gospodarstwa domowego (19 970,28 zł), w akcesoria fotograficzne (14 618,55 zł), w akcesoria fryzjerskie (26 084,61 zł), w sprzęt i akcesoria artystyczne (10 270,75 zł) oraz w książki, filmy i słowniki (11 440,02 zł)
Łącznia kwota zakupionego sprzętu i wyposażenia wynosi: 658 043,49 zł.

04.09.2017 r.

II nabór beneficjentów do projektu „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” od dnia 04.09.2017 r. rusza druga rekrutacja.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem (załącznik poniżej)

26.07.2017 r.

W celu lepszego dopasowywania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia jak również wzmacniania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowanie programów nauczania, a także tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu zakupiono wyposażenie do 15 szkół i 1 placówki.
Zakupów dokonano zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych. Dotychczas podpisano umowy na zakup i dostawę następującego wyposażenia:

 1. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt audiowizualny.
 2. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt budowlany i elektronarzędzia.
 3. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt laboratoryjny i kontrolno-pomiarowy.
 4. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w meble.
 5. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt kuchenny i artykuły gospodarstwa domowego.
 6. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w akcesoria fotograficzne.
 7. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w akcesoria fryzjerskie.
 8. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt i akcesoria artystyczne.
 9. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w książki, filmy i słowniki.

Pozostałe do zrealizowania zamówienia dotyczą:

 1. Zakupu i dostaw wyposażenia pracowni w sprzęt biurowy.
 2. Zakupu i dostaw wyposażenia pracowni w urządzenia podnośnikowe i przyrządy do naprawy i obsługi motocykli.
  W ramach projektu ruszyły również remonty pracowni zawodowych w Centrum Edukacji w Zabrzu, Zespołu Szkół nr 17 w Zabrzu, Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu, Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu. Termin zakończenia prac ww. szkołach zaplanowano na koniec sierpnia- początek września r.

Jednym z na bieżąco realizowanych zadań w projekcie jest realizacja staży praktyk zawodowych
dla uczestników. W ciągu 3 lat trwania projektu z tej formy wsparcia ma skorzystać 597 uczniów, którzy za swoją pracę otrzymają finansowane z funduszy Unii Europejskiej stypendia. Realizację staży i praktyk rozpoczęliśmy w maju br. i jak dotąd odbyło ich 157 osób spośród 223 zaplanowanych
na rok bieżący. Staże i praktyki dotyczą min. zawodów/ specjalności: logistyk, ślusarz, plastyk i wielu innych.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zespół projektowy uprzejmie informuje, że na stronie BIP zostały zamieszczone zapytania ofertowe dla zamówienia: Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ- TWOJA SZANSA- KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO dla następujących części:
III- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt budowlany i elektronarzędzia;
V- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w urządzenia podnośnikowe i przyrządy do naprawy i obsługi motocykli;
VII- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt kuchenny i artykuły gospodarstwa domowego;
VIII- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w akcesoria fotograficzne;
XI- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w książki, filmy i słowniki.

Zapraszamy zainteresowanych do składania ofert.

13 października 2016 r. podpisana została umowa nr UDA-RPSL.11.02.01—24-03GA/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Zabrze.

Ogłasza się rekrutację do projektu „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” dla ucznów zabrzańskich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, dla których organem założycielskim jest Miasto Zabrze. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariatach macierzystych szkół.

Projekt „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” jest realizowany przez Miasto Zabrze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów zabrzańskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Realizację projektu zaplanowano od września br. do września 2019 r. w zabrzańskich szkołach zawodowych i jednej placówce kształcenia zawodowego.

Lista placówek uczestniczących w projekcie:

 • Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu przy ul. Zwrotniczej 11
 • Zespół Szkół nr 18 w Zabrzu przy ul. K. Sitki 55
 • Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu przy ul. Franciszkańskiej 13
 • Zespół Szkół nr 17 w Zabrzu przy ul. J. Piłsudskiego 58
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu przy ul. Franciszkańskiej 4
 • Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu przy ul. Chopina 26
 • Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu przy ul. J. Piłsudskiego 58
 • Zespół Szkół nr 3 w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 118
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu przy Placu Traugutta 1
 • Centrum Edukacji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu przy ul. H. Sienkiewicza 43
 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

doradztwo edukacyjno – zawodowe dla 1194 uczniów w zabrzańskich szkołach zawodowych biorących udział w projekcie,
podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych oraz kursów i szkoleń dających uprawnienia zawodowe,
zorganizowanie praktyk i staży dla 597 uczniów u pracodawców,
doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 116 nauczycieli kształcenia zawodowego/ instruktorów praktycznej nauki zawodu,
wdrożenie nowych innowacyjnych form kształcenia,
doposażenie pracowni zawodowych tak, aby w jak największym stopniu odzwierciedlały warunki pracy u pracodawców,
zwiększenie współpracy szkół i placówki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Okres rzeczowej realizacji projektu: 26.09.2016 – 23.09.2019

Stan realizacji projektu
W okresie od 26.09.2016 do 31.12.2016 roku zrealizowano:

Rekrutacja do projektu- zrekrutowano 710 uczniów;
Doradztwo edukacyjno- zawodowe- przeprowadzono dla 523 uczniów;
Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego/ instruktorów praktycznej nauki zawodu- zrealizowano szkolenia dla 116 nauczycieli;
Wdrożenie nowych innowacyjnych form kształcenia- zakupiono 14 licencji biblioteki testów przygotowania do egzaminów zawodowych (dot. 10 zawodów);
Podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów- przygotowanie do egzaminów zawodowych rozpoczęło 21 uczniów;
Otrzymana kwota: 542 696,65 PLN w tym: 485 570,69 PLN ze środkow UE oraz 57 125,96 PLN ze środków budżetu państwa. Wydana kwota: 499 594,94 PLN;
Polecenie wypłaty środków zawnioskowanych we Wniosku o Płatność nr 2 zostało złożone na kwotę 2 350 000,00 zł.
Koordynator ds. monitoringu i rozliczeń złożył raport za 3 miesiące realizacji projektu
do zatwierdzenia Grupy sterującej.

W pierwszym półroczu 2017 roku zaplanowano realizację następujących zadań:

Wyłonienie w postępowaniu przetargowym wykonawców do adaptacji i dostosowania pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na pracownie zawodowe;
Zakup sprzętu do pracowni zawodowych, w tym dostawa sprzętu komputerowego;
Organizacja kursów i szkoleń dla uczestników projektu;
Organizacja staży i praktyk dla uczestników projektu.

Fotogaleria

Miasto