Zabrze przestrzenią rozwoju

Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowicką i Magazynową

  • Całkowita wartość inwestycji 5 404 610,22zł
  • Dofinansowanie 2 256 468,00zł

Planowana inwestycja przyczyni się do skomunikowania istniejących terenów inwestycyjnych przeznaczonych na składy, magazyny, zabudowę przemysłowa i usługową, poprawi dostęp do zakładów pracy znajdujących się w zabrzańskiej części SSE a dodatkowo przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Realizacja przedmiotowej inwestycji znacząco wpłynie na komfort lokalnej społeczności oraz poprawi atrakcyjność dostępnych do sprzedaży działek inwestycyjnych.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:

  • budowę drogi na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowicką i Magazynową;
  • budowę kolektora kanalizacji deszczowej jako instalacji odprowadzającej wodę z powierzchni komunikacyjnych;
  • budowę i przebudowę kolektora kanalizacji sanitarnej jako instalacji odprowadzającej ścieki bytowe z terenów inwestycyjnych i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej;
  • budowę i przebudowę sieci wodociągowej jako instalacji zasilającej tereny inwestycyjne i przebudowę sieci wodociągowej:
  • budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę i zabezpieczenie sieci uzbrojenia.

Miasto