Zabrze przestrzenią rozwoju

Cyfrowe Usługi Miast

Cyfrowe Usługi Miast” / „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców

Wartość: 1 305 004,50 PLN,

Wkład Funduszy Europejskich: 1 099 138,24 PLN

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój dla osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji dla Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Termin realizacji: 02.01.2019 – 30.06.2020

Cel projektu: Poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PiOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast
Partnerstwo: Miasta: Skierniewice, Piła, Nowy Dwór Mazowiecki, Piaseczno
Lider: Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie

Produkty:
• Wdrożenie portalu podatkowego i magistrali usług
• Zakup i wdrożenie podsystemu sms
• Szkolenia z zakresu podatków i opłat lokalnych
• Szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami
• Opracowanie modelu ciągłego doskonalenia procesów zarządczych
w Gospodarowaniu Nieruchomościami – proces BPMN
• Wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta, poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców.

Planowane efekty projektu: Efektem realizacji projektu będzie wsparcie 5 jednostek samorządu terytorialnego i podniesienie kompetencji 190 pracowników tych jednostek, poprzez wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki realizacji Projektu wdrożone zostaną rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców i zarządzania nieruchomościami.

Dokumenty do pobrania

Miasto