Zabrze przestrzenią rozwoju

Jestem w sieci – Zabrze lubi IT

„Jestem w sieci – Zabrze lubi IT”

Wartość: 149 520,00 PLN

Źródło dofinansowania: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa – cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach konkursu grantowego “Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” realizowanego przez Instytut Pracy i Edukacji w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz Instytutem Rozwoju Rynku Pracy.

Termin realizacji: 01.09.2018 – 30.06.2019

Partnerstwo: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST

Lider: Miasto Zabrze

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie lub nabycie podstawowych kompetencji cyfrowych przez nie mniej niż 267 mieszkańców miasta Zabrze

Miasto