Zabrze przestrzenią rozwoju

Wielkie zmiany w Miejskim Zakładzie Kąpielowym

O tym, że fundusze unijne zmieniają Zabrze napisano już bardzo wiele artykułów. Po Filharmonii Zabrzańskiej, Teatrze Nowym, Domu Muzyki i Tańca i innych obiektach zmodernizowanych dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu przyszedł czas na Miejski Zakład Kąpielowy.
Dla zwolenników korzystania z basenu, sauny, natrysków, biczy szkockich oraz groty solnej i innych ofert tej placówki mamy dobrą informację: już wkrótce w Miejskim Zakładzie Kąpielowym nastąpią duże i bardzo pozytywne zmiany. Wszystko za sprawą projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z którego pochodzić będzie ponad 5,5 miliona złotych dotacji na realizację zadania pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu”. Miasto wystąpiło o dofinansowanie realizacji projektu w 2010 roku ale zakres projektu obejmuje również prace modernizacyjne wykonane w 2008 i 2009 roku. Realizatorem projektu, czyli instytucją odpowiedzialną za wybór wykonawców robót budowlanych i nadzorowanie prowadzonych prac jest Miejski Zakład Kąpielowy.
W Zabrzu podejmowanych jest bardzo wiele działań zmierzających do poprawy jakości środowiska naturalnego. Realizowanych jest wiele projektów: od tych związanych z poprawą gospodarki wodno-ściekowej aż po termomodernizację szkół, przedszkoli i innych placówek świadczących usługi publiczne dla mieszkańców. Termomodernizacja Miejskiego Zakładu Kąpielowego wpisuje się w te działania i zmierza do ograniczenia tzw. niskiej emisji. Dzięki tego typu projektom zmniejsza się znacznie ilość niebezpiecznych substancji emitowanych do atmosfery takich jak: pył zawieszony, dwutlenek węgla, azotany i siarczany. Efektem prac prowadzonych w obiektach jest również znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło a co za tym idzie obniżenie kosztów ich funkcjonowania. Oprócz więc korzyści środowiskowych, które są niezwykle istotne dla wszystkich mieszkańców miasta osiągane są również korzyści ekonomiczne związane z ograniczonymi kosztami jakie miasto łoży na utrzymanie obiektów.
Głównym celem projektu pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu” jest właśnie
dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska i poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście a także zwiększenie stopnia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną kompleksowe prace zmierzające do poprawy funkcjonowania systemu grzewczego w tym do zastosowania odnawialnych źródeł energii.
Zakres prac w ramach projektu obejmuje:

 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
 • modernizację wymiennikowni,
 • termomodernizację budynku która ma polegać na ociepleniu wszystkich ścian zewnętrznych budynku i stropodachów, wymianie stolarki okiennej oraz wymianie dachu szklarniowego nad niecką basenową,
 • montaż instalacji solarnej,
 • montaż/wymianę instalacji wentylacji mechanicznej,
 • wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej.
  Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w latach 2008-2009, kiedy to wykonano nową instalację centralnego ogrzewania oraz zmodernizowano wymiennikownię. Ta część prac została sfinansowania z budżetu miasta Zabrze przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  Kontynuacja prac jest możliwa dzięki pozyskanemu w 2011 roku dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach którego miasto wystąpi również o refundację poniesionych w latach 2008-2009 nakładów.
  W tym roku rozpoczęły się już prace związane z montażem i wymianą instalacji wentylacji mechanicznej a w styczniu 2012 roku planuje się ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy pozostałej części robót tj. termomodernizacji budynku, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montażu instalacji solarnej.
  Zgodnie z umową o dofinansowanie, realizacja prac ma się zakończyć we wrześniu 2012 roku, a przyjęty przez Miejski Zakład Kąpielowy harmonogram realizacji pozostałej części robót gwarantuje dotrzymanie tego terminu.
  Pierwsza refundacja w wysokości ponad 700 tysięcy złotych wpłynie do miasta w styczniu 2012 roku a kolejne transze dofinansowania wypłacane będą sukcesywnie w miarę postępu prac i finansowego zaangażowania środków.
  Łącznie, cały projekt kosztować będzie 8 847 235,88 złotych, z czego koszty kwalifikowalne to 6 514 268,10 złotych a koszty niekwalifikowalne to 2 332 967,78 złotych (w tym podatek VAT, który zostanie odzyskany przez Miejski Zakład Kąpielowy).
  Łączna kwota dofinansowania ze środków RPO WSL na lata 2007-2013 to 5 537 127,88 złotych.
  Wkład Miasta Zabrze to 3 310 108,00 (z czego ponad 1 500 000 to podatek Vat, który zostanie odzyskany do budżetu).
  Aby zminimalizować koszty wkładu własnego, który musi zostać poniesiony przez Miasto Zabrze zostały podjęte kolejne działania mające na celu pozyskanie dofinansowania tego wkładu własnego środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie preferencyjnej pożyczki oraz bezzwrotnej dotacji.
  Szacuje się, że po realizacji kompleksowych prac termomodernizacyjnych zapotrzebowanie na ciepło Miejskiego Zakładu Kąpielowego zmniejszy się o ponad 50%. Poprawi się jakość korzystania z infrastruktury, zmniejszy się koszt utrzymania obiektu nie wspominając o niezwykle trudnych do wycenienia ale najistotniejszych korzyściach związanych z ochroną środowiska.

Nazwa projektu

„Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

Beneficjent: Miasto Zabrze

Całkowita wartość projektu

6 585 356,26 zł

Wysokość dofinansowania

3 980 345,52 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie kompleksowych robót zmierzających do polepszenia funkcjonowania systemu grzewczego w Zabrzańskim Kompleksie Rekreacji (poprzednio w Miejskim Zakładzie Kąpielowym w Zabrzu). Realizacja inwestycji pozwoliła dostosować obiekt do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. Pro-jekt wpłynął na poprawę jakości środowiska naturalnego w szczególności powietrza atmosfe-rycznego, a także przyczynił się do wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
Zakres prac w ramach projektu obejmował wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
modernizację stacji wymienników ciepła, termomodernizację budynku, montaż instalacji so-larnej, montaż instalacji wentylacji mechanicznej.

Okres realizacji Projektu:

2008 – 2012

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dokumenty do pobrania

Miasto