Biuro Planowania Przestrzennego

Naczelnik – Zenon Rodak

ul. Piastowska 11, pok.1-3
tel.: (32) 373-35-80
e-mail: sekretariat_bpp@um.zabrze.pl

Miejski Konserwator Zabytków
tel.: (32) 373-33-73

godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek: 7.30-15.30

Do zakresu działania Biura Planowania Przestrzennego należy w szczególności:

A. Zadania realizowane poza strukturą zespołu:
1) archiwizowanie dokumentacji urbanistycznej, prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) przygotowywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, o którym mowa art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
3) sporządzanie i aktualizacja programu rewitalizacji obszarów miejskich,
4) rozpatrywanie wniosków oraz badanie przesłanek uznania roszczeń wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Informacje z zakresu planowania przestrzennego:
https://bip.miastozabrze.pl/doc/34

Informacje z zakresu rewitalizacji:
https://bip.miastozabrze.pl/zabrze/r

A.1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Zabrze w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , w celu:

  1. Prowadzenia rejestru wniosków o zmianę lub sporządzenie MPZP lub SUiKZP
  2. Sporządzenia SUiKZP
  3. Sporządzenia MPZP
  4. Sporządzenia projektu uchwały reklamowej

zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
https://bip.miastozabrze.pl/zabrze/um_pp/zabrze_pp_daneosobowe

objaśnienia:
SUiKZP – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

B. Zadania realizowane przez Zespół Miejskiego Konserwatora Zabytków
1) opracowywanie gminnych i powiatowych programów opieki nad zabytkami,
2) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
3) realizacja porozumień zawartych z organami administracji rządowej w zakresie ochrony zabytków,
4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach środków zaplanowanych w budżecie Miasta Zabrze,
5) realizacja innych zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wnioski do pobrania z zakresu działania Zespołu Miejskiego Konserwatora Zabytków
https://bip.miastozabrze.pl/gdzie_spr

Miasto