Zabrze przestrzenią rozwoju

Biuro Planowania Przestrzennego

Naczelnik – Zenon Rodak

ul. Piastowska 11, pok.1-3
tel.: (32) 373-35-80
e-mail: sekretariat_bpp@um.zabrze.pl

Miejski Konserwator Zabytków
tel.: (32) 373-33-73

godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek: 7.30-15.30

Do zakresu działania Biura Planowania Przestrzennego należy w szczególności:

A. zadania realizowane poza strukturą zespołu:
1) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem, aktualizacją i zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
2) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem, aktualizacją i zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,
3) archiwizowanie dokumentacji urbanistycznej, prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
4) przygotowywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, o którym mowa
art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5) sporządzanie i aktualizowanie programu rewitalizacji obszarów miejskich,
6) rozpatrywanie wniosków oraz badanie przesłanek uznania roszczeń wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

B. zadania realizowane przez Zespół Miejskiego Konserwatora Zabytków:
1) opracowywanie gminnych i powiatowych programów opieki nad zabytkami,
2) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
3) realizowanie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w zakresie ochrony zabytków,
4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach środków zaplanowanych w budżecie Miasta Zabrze,
5) realizowanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Miasto