Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytetu XII, Działania 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego; Poddziałania 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 516 473,98 PLN z czego dofinansowanie to aż 2 963 832,25 PLN. W ramach projektu wyremontowano i wyposażono wiele pracowni specjalistycznych w zabrzańskich szkołach zawodowych.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego:
• pracownia pojazdów samochodowych
• pracownia mechatroniki
• zespół pracowni technicznych
• pracownia innowacyjnych form nauczania
• zespół pracowni budowlanych

Zespół Szkół Nr 10:
• pracownia interdyscyplinarna do zajęć elektronicznych i informatycznych

Zespół Szkół Nr 18:
• pracownia projektowania graficznego
• pracownia aranżacji przestrzeni
• pracownia fotografii artystycznej

W okresie od marca 2016 do marca 2018 roku:

 1. opracowano dokumentację projektową;
 2. rozpoczęto promocję projektu;
 3. przebudowano sale do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego- dotyczy pracowni:
  a. pojazdów samochodowych i mechatroniki w Hali Nowych Technologii,
  b. Zespołu Pracowni Technicznych: pracowni obróbki skrawaniem i elektrycznej w Hali C,
  c. Zespołu Pracowni Budowlanych: pracowni murarsko- tynkarskiej, betoniarsko-zbrojarskiej i drogownictwa,
  d. pracowni innowacyjnych form nauczania przedmiotów zawodowych;
 4. rozpoczęto roboty budowlane w Zespole Szkół nr 18, gdzie zaplanowano utworzenie pracowni projektowania graficznego, fotografii artystycznej i aranżacji przestrzeni;
 5. przeprowadzono przetargi na doposażenie pracowni, w tym przetarg na sprzęt komputerowy;
 6. ogłoszono przetarg dotyczący przeprowadzenia robót budowlanych w Zespole Szkół nr 10, gdzie zaplanowano utworzenie pracowni interdyscyplinarnej dla zawodów elektronicznych i informatycznych.

W pierwszym półroczu 2018 roku zaplanowano realizację następujących zadań:

 1. wyłonienie wykonawców w postępowaniu przetargowym dotyczącym adaptacji i dostosowania pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na pracownie zawodowe;
 2. przeprowadzenie przetargu na zakup sprzętu do pracowni zawodowych w ZS nr 10 oraz ZS nr 18

17 stycznia 2017 r. podpisano umowę nr UDA-RPSL.12.02.01-24-045A/16-00 o dofinansowanie projektu pt. ”Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Zabrze.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych w mieście poprzez zapewnienie infrastruktury kształcenia zawodowego dopasowanej do wymagań zawodów i potrzeb pracodawców lokalnego rynku pracy.

Realizację projektu rozpoczęto w marcu 2016 r. i będzie trwała do marca 2019 r.

Zakres prac obejmuje przebudowę sal do praktycznej nauki zawodu wraz zapewnieniem doposażenia w 3 placówkach:

Zespół Szkół nr 18– zaplanowano utworzenie pracowni projektowania graficznego, fotografii i aranżacji przestrzeni,
Zespół Szkół nr 10– zaplanowano utworzenie pracowni interdyscyplinarnej dla zawodów elektronicznych i informatycznych,
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zaplanowano utworzenie pracowni:
• pojazdów samochodowych i mechatroniki w Hali Nowych Technologii,
• Zespołu Pracowni Technicznych: prac. obróbki skrawaniem i elektrycznej w Hali C,
• Zespołu Pracowni Budowlanych: prac. murarsko- tynkarskiej, betoniarsko-zbrojarskiej i drogownictwa oraz prac. innowacyjnych form nauczania przedmiotów zawodowych.
Powyższe działania są komplementarne z projektem „Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” i stanowią uzupełnienie do przedmiotowego wsparcia, dzięki czemu pozwalają na właściwe przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

Fotogaleria

Miasto