Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – etap I i II

Zabrze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymało dofinansowanie w kwocie 7.168.659,49 zł. na realizację projektu „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – etap I i II”.

Celem projektu jest kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Zabrzu na obszarze obejmującym 21 lokalizacji. Jego celem jest podniesienie walorów użytkowych i przestrzennych oraz stworzenie sprzyjających warunków dla realizowania aktywności rekreacyjnej mieszkańców Zabrza, przywrócenie właściwego funkcjonowania wszystkich wskazanych wyżej terenów zieleni miejskiej tak, aby stały się one pełnowartościową przestrzenią publiczną miasta, miejscem chętnie odwiedzanym zarówno przez mieszkańców, jak i turystów oraz stanowiącym wizytówkę miasta.

Projekt uwzględnia uwarunkowania historyczne, przyrodnicze i przestrzenne oraz wymogi użytkowe związane z główną zieleni miejskiej: rekreacją opartą na aktywności fizycznej, wypoczynku oraz wydarzeniach kulturalnych. Dzięki realizacji projektu udostępnione zostaną mieszkańcom Zabrza i turystom odwiedzającym zrewitalizowane tereny rekreacyjne, stanowiące wizytówkę turystyczną miasta. Projekt wpisuje się w działania zmierzające do zahamowania spadku powierzchni terenów zieleni w miastach. Ten cel ma być osiągnięty dzięki zwiększeniu powierzchni terenów zieleni (w tym parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej), powstałych m.in. dzięki rewitalizacji terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych działalnością człowieka. Podejmowane działania doprowadzą do przywrócenia biologicznej aktywności zdegradowanych terenów w 21 lokalizacjach Zabrza poprzez rekultywację i kompleksowe zagospodarowanie tych terenów, w szczególności nasadzenia roślin. Powierzchnia terenu objętego projektem wynosi 33,95 ha, z tego 13,76 ha to nowe obszary zieleni miejskiej, które zostały oddane do użytku w wyniku realizacji projektu dotyczącego zieleni całkowicie zdegradowanej. Natomiast 14,06 ha to obszar dwóch popularnych parków położonych w centrum Zabrza, wymagających natychmiastowej interwencji w celu zahamowania dewastacji i niszczeniu bioróżnorodności. Wprowadzone rozwiązania przyczynią się do ograniczenia występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych, zmniejszenia stopnia zdegradowanych miejskich terenów zielonych. Odpowiednie nasadzenia pozwolą na pochłanianie hałasu przyulicznego oraz emitowanych zanieczyszczeń, a także przyczynią się do zmniejszenia spływu powierzchniowego wody oraz zwiększenie czystości wód powierzchniowych, a także poprawy stateczności zboczy i skarp przyulicznych. Dzięki instalacji na terenach zielonych budek i poideł dla ptaków oraz domków dla owadów, a także zakładanie łąk kwietnych zamiast trawników projekt przyczynia się do zwiększenia stopnia ochrony przyrody na terenach zielonych Miasta Zabrze.

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych
Tytuł Projektu: Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – etap I i II
Całkowita wartość projektu: 8.433.717,05 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 7.168.659,49 PLN
Realizacja projektu: wrzesień 2016 r . – grudzień 2021 r

Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez formularz zgłoszeń elektronicznych na stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub specjalny e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

15.01.2020
INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU
„Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – etap I i II.”
Zadanie jest współfinansowane w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020.
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych
Tytuł Projektu: Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – etap I i II.

Stan realizacji zadań w projekcie na dzień 31.12.2019r.

Zadanie 1 ul. Gdańska -– wybudowano małą architekturę na zieleńcu miejskim wraz z nasadzeniem zieleni – zadanie zakończono.
Zadanie 2 ul. Tatarkiewicza -– wybudowano małą architekturę na zieleńcu miejskim wraz z nasadzeniem zieleni – zadanie zakończono.
Zadanie 3 Al. W. Korfantego -– nasadzenie zieleni – zadanie zakończono.
Zadanie 4 ul. 3 Maja -– wybudowano małą architekturę na zieleńcu miejskim wraz z nasadzeniem zieleni – zadanie zakończono.
Zadanie 5 Rondo Sybiraków -– nasadzenie zieleni – zadanie zakończono.
Zadanie 6 Park im. Jana Pawła II -– wybudowano małą architekturę na zieleńcu miejskim wraz z nasadzeniem zieleni – zadanie zakończono.
Zadanie 7 ul. Cmentarna 29 -– wybudowano małą architekturę na zieleńcu miejskim wraz z nasadzeniem zieleni – zadanie zakończono.
Zadanie 8 ul. Cmentarna naprzeciw 19d -– nasadzenie zieleni – zadanie zakończono.
Zadanie 9 ul. Lazara -– wybudowano małą architekturę na zieleńcu miejskim wraz z nasadzeniem zieleni – zadanie zakończono.
Zadanie 10 ul. Bytomska – nasadzenie zieleni – zadanie zakończono
Zadanie 11 ul. Cmentarna 3a – wybudowano małą architekturę na zieleńcu miejskim, nasadzenie zieleni nastąpi wiosną 2020r.
Zadanie 12 ul. Średnia – nasadzenie zieleni – zadanie zakończono
Zadanie 13 Park im. Poległych Bohaterów- Zrealizowano prace związane z rozbudową oświetlenia w parku, odbudowano wodotrysk z niecką i brodzikiem fontanny wraz z instalacją elektryczną, wykonano nasadzenia zieleni
Zadanie 14 ul. Węgielna – nasadzenie zieleni – zadanie zakończono
Zadanie 15 ul. Krucza – nasadzenie zieleni – zadanie zakończono
Zadanie 16 ul. Wiosenna – nasadzenie zieleni – zadanie zakończono
Zadanie 17 ul. Goduli – Witosa – realizacja zadania nastąpi zgodnie z harmonogramem projektu
Zadanie 18 ul. Składowa – nasadzenie zieleni – zadanie zakończono
Zadanie 19 ul. Ofiar Katynia – realizacja zadania nastąpi zgodnie z harmonogramem projektu
Zadanie 20 ul. Szkubacza – realizacja zadania nastąpi zgodnie z harmonogramem projektu
Zadanie 21 Cmentarz – nasadzenie zieleni – zadanie zakończono
Zadanie 22 Informacja i promocja – zamontowano tablice informacyjno –pamiątkowe dla zadań, które realizowano.
Fotogaleria

Miasto