Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Ekologii

Naczelnik – Agnieszka Duda
ul. Wolności 286, pok. 208
41-800 Zabrze
tel.: (32) 373-33-33
e-mail: sekretariat_we@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

 • poniedziałek – 7.30-17.00
 • wtorek – piątek 7.30-15.30

Do zakresu działania Wydziału Ekologii należy w szczególności:

A. zadania realizowane poza strukturą zespołu:

 1. wydawanie pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji wynikających z przepisów o ochronie środowiska, w szczególności: prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, ustawy o odpadach, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 2. prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Wydziału,
 3. prowadzenie wykazów i rejestrów wymaganych przepisami ochrony środowiska,
 4. przygotowywanie i wprowadzanie wpisów dot. ochrony środowiska do wykazów nie prowadzonych przez Prezydenta Miasta Zabrze,
 5. wydawanie opinii w zakresie wymaganym przepisami ochrony środowiska,
 6. nadzorowanie merytoryczne nad prawidłowym funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych w Zabrzu w zakresie obowiązujących przepisów prawa dot. ochrony środowiska,
 7. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 8. opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych na podstawie prawa geologicznego i górniczego,
 9. realizowanie obowiązków organu administracji geologicznej wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,
 10. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
 11. przyjmowanie informacji wymaganych przepisami ochrony środowiska,
 12. nadzorowanie gospodarki leśnej w lasach prywatnych,
 13. koordynowanie działań związanych z przygotowaniem materiałów dla Urzędów Górniczych w zakresie występowania szkód górniczych w obiektach należących do Miasta Zabrze

B. zadania realizowane przez Zespół ds. Ekorozwoju:

 1. tworzenie i koordynacja programów i planów z zakresu ochrony środowiska, w tym opracowywanie i aktualizacja zasad, kryteriów i procedur finansowania zadań własnych gminy i powiatu, wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
 2. koordynowanie Programu ochrony powietrza dla Aglomeracji Górnośląskiej,
 3. realizowanie zadań nieinwestycyjnych związanych z ochroną środowiska, wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz zakresu działania Wydziału,
 4. podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta poprzez działania edukacyjne,
 5. realizacja zadania pn. „Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków” wynikającego z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków,
 6. dokonywanie oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacja zmian w ramach państwowego monitoringu środowiska (mapa akustyczna, program ochrony środowiska przed hałasem).

Miasto