Wydział Ekologii

Naczelnik – Agnieszka Duda
ul. Wolności 286, pok. 208
41-800 Zabrze
tel.: (32) 373-33-33
e-mail: sekretariat_we@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

  • poniedziałek – 7.30-17.00
  • wtorek – piątek 7.30-15.30

Do zakresu działania Wydziału Ekologii należy w szczególności:

A. Zadania realizowane poza strukturą zespołu:
1) wydawanie pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji wynikających z przepisów o ochronie środowiska,
w szczególności: prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, ustawy o odpadach, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, ustawy
o ochronie przyrody, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
2) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Wydziału,
3) prowadzenie wykazów i rejestrów wymaganych przepisami ochrony środowiska,
4) przygotowywanie i wprowadzanie wpisów dot. ochrony środowiska do wykazów nie prowadzonych przez Prezydenta Miasta Zabrze,
5) wydawanie opinii w zakresie wymaganym przepisami ochrony środowiska,
6) nadzór merytoryczny nad prawidłowym funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych
w Zabrzu w zakresie obowiązujących przepisów prawa dot. ochrony środowiska,
7) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
8) opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych na podstawie prawa geologicznego i górniczego,
9) realizowanie obowiązków organu administracji geologicznej wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,
10) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
11) przyjmowanie informacji wymaganych przepisami ochrony środowiska,
12) nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych.

B. Zadania realizowane przez Zespół ds. Ekorozwoju:
1) tworzenie i koordynacja programów i planów z zakresu ochrony środowiska, w tym opracowywanie
i aktualizacja zasad, kryteriów i procedur finansowania zadań własnych gminy i powiatu, wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
2) koordynacja Programu ochrony powietrza dla Aglomeracji Górnośląskiej,
3) realizacja zadań nieinwestycyjnych związanych z ochroną środowiska, wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz zakresu działania Wydziału,
4) podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta poprzez działania edukacyjne,
5) utrzymanie efektu rzeczowego projektu pn. „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze”,
6) ocena stanu akustycznego środowiska i obserwacja zmian w ramach państwowego monitoringu środowiska (mapa akustyczna, program ochrony środowiska przed hałasem).

Miasto