Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Naczelnik – Czesława Winecka
ul. Wolności 286, pok. 203
41-800 Zabrze
tel.: (32) 373-34-35
tel.: (32) 373-34-13
fax: (32) 370-14-19
e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

  • poniedziałek – piątek 7.30-15.30.

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej należy w szczególności:
1) promocja zdrowia i profilaktyka, inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców Miasta,
2) analizowanie stanu zdrowotnego mieszkańców,
3) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad SPZOZ-ami, dla których organem tworzącym
jest Rada Miasta,
4) współpraca z podmiotami leczniczymi, m. in. poprzez zlecanie realizacji zadań Miasta,
5) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
6) współpraca z instytucjami pomocy społecznej, m. in. poprzez zlecanie do realizacji zadań Miasta,
7) koordynowanie i realizacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
8) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad Izbą Wytrzeźwień,
9) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych,
10) ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
11) realizacja zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – obsługa Funduszu,
12) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, opieki i wychowania oraz niepełnosprawności, m. in. poprzez zlecanie do realizacji określonych zadań Miasta,
13) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia dzieciom
i młodzieży opieki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych,
14) realizacja zadań wynikająca z regulacji dot. opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3,
15) realizacja programów z zakresu polityki społecznej,
16) organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej.

Tłumacz Języka Migowego – Mirosław Koperwas

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Osobiście wtorki w godz. 10.00- 13.00

pok. 207, ul. Wolności 286,
tel. (32)- 373-34-67

Miasto