Zabrze przestrzenią rozwoju

Działamy zmieniamy. Centrum Rozwoju Rodziny

Niniejszym informujemy, że Centrum Rozwoju Rodziny, w związku z okresem trwałości, nadal zapewnia Państwu dostęp do usług społecznych oferowanych w ramach projektu – jeżeli chcą Państwo skorzystać z usług naszego Asystenta rodziny bądź wychowawcy – prosimy o kontakt:

crr@crr.mastozabrze.pl

Zapraszamy serdecznie.


Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie do realizacji projektu „Działamy-zmieniamy. Centrum Rozwoju Rodziny” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Projekt „Działamy-zmieniamy” realizowany będzie w Zabrzu w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych w Zabrzu. Działania kierowane są do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin oraz otoczenia.

Wskaźniki realizowane w ramach projektu (efekty) to: liczba miejsc świadczonych usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 5 i liczba osób objętych usługami społecznymi – 55 (35 K/20 M) osób.

W ramach projektu realizowane będą dwa zadania:

Zad. 1 – Akademia Bohatera – wsparcie dla dzieci i młodzieży, gdzie zaplanowano:

  1. Utworzenie tzw. Akademii Bohatera – placówki wsparcia dziennego dla 25 dzieci (15K/10M), która prowadzona jest głównie w postaci pracy podwórkowej.

W ramach Akademii prowadzone będą zajęcia rozwijające następujące kompetencje kluczowe:

– podstawowe kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, np.: warsztaty techniczne (budowa prostych konstrukcji np. karmnik, pojemnik, katapulta), architektura – tworzenie tekturowych miast i budynków, zajęcia z eksperymentów;

– kompetencje społ-obywatelskie np.: zajęcia taneczno-muzyczne, zajęcia sportowe (np. piłka nożna, aikido, karate, pływanie), zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne/muzyczne, rozwój kreatywności;

– inicjatywność i przedsiębiorczość np.: zajęcia fotograficzne, organizacja mini-proj. plastyczno-ekolog. bezpośrednio w swoim otoczeniu – hasło przewodnie „Mogę coś zmienić”.

2) Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby Akademii (drobne umeblowanie, laptop, sprzęt sportowy dla dzieci).

Zad. 2 – Wsparcie dla rodzin – min. 30 os (20K,10M), gdzie zaplanowano:

  1. Asystenturę rodzinną, w ramach której zatrudniony będzie Asystent rodzin
  2. Kompleksową pracę z rodziną, która będzie prowadzona w szczególności w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, np. poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne różnego typu (np. psycholog dziecięcy lub dla os. dorosłych), terapia psychologiczna i/lub pedagogiczna, mediacje.
  3. Finansowanie 1-dniowych wyjazdów bądź wyjść do różnych obiektów sportowo-kulturalnych – dzięki temu dzieci i rodzice stworzą własny wzorzec sposobu spędzania czasu wspólnie z bliskimi, nauczą się tworzenia więzi i relacji, np: basen, wyjazd w góry, teatr, mecze piłkarskie, kino, park rozrywki i nauki, sale zabaw, itp.
  4. Doposażenie pomieszczeń CRR przeznaczonych na ww działania.

Kwota projektu ogółem: 551 562,50 zł

Dofinansowanie: 512 953,12 zł, z czego 468 828,12 zł to środki Unii Europejskiej, a 44 125 zł to środki Budżetu Państwa

Wkład własny Miasta Zabrze: 38 609,38 zł

W tej zakładce będą Państwo mogli znaleźć kolejne informacje i dokumenty potrzebne do udziału w naszym projekcie, dlatego zapraszamy do jej regularnego odwiedzania.

Miasto