Zabrze przestrzenią rozwoju

Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Priorytet VII Infrastruktura Edukacyjna Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa
wyższego

Całkowita wartość projektu – 13 171 940,93zł
Wysokość dofinansowania – 9 734 296,95 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku umiejscowionego w kompleksie
budynków użytkowanych przez Politechnikę Śląska w Zabrzu. Adaptowane obiekty będą służyły kształceniu studentów, doktorantów, młodej kadry naukowej.
Sale dydaktyczne zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy oraz umeblowanie.
W wyniku realizacji projektu zostanie również zagospodarowany teren w otoczeniu budynków- powstanie parking, drogi wewnętrzne oraz chodniki. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju dydaktyki i poprawa dostępności edukacji na poziomie uczelni wyższej w układzie lokalnym i regionalnym.

Okres realizacji

Luty 2007 r. – Grudzień 2011 r.

Miasto