Zabrze przestrzenią rozwoju

Przebudowa ulicy Chłopskiej w Zabrzu

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Nazwa funduszu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

Przebudowa ulicy Chłopskiej w Zabrzu

Wartość dofinansowania: 3 604 283,50 zł

Wartość całkowita zadania: 7 424 674,00 zł

Przedmiotem zadania jest kompleksowa przebudowa drogi gminnej klasy L o długości ok. 556 mb w ciągu ulicy Chłopskiej. Zaplanowano roboty związane z konstrukcją drogi, przebudową sieci infrastruktury technicznej, kanalizacją deszczową, kanałem teletechnicznym oraz oświetleniem.

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa w zakresie niezbędnym dla prawidłowego skomunikowania terenów przyległych (ruch pojazdów i pieszy, w tym wyniesione przejścia dla pieszych, częściowe zawężenie ulicy i wprowadzenie ruchu jednokierunkowego). Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do poprawy komfortu jazdy i przepustowości drogi.

Miasto