Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Budownictwa

Naczelnik – Zbigniew Kozik
ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 517
41-800 Zabrze
tel.: (32) 373-34-22
e-mail: sekretariat_wb@um.zabrze.pl

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek – 7.30-17.00 (informacje o dyżurach pracowników: tel. 032 37 33 422, pok. 517)
 • wtorek – piątek 7.30-15.30

Wnioski kierowane do Wydziału składa się w pokoju nr 501, w Biurze Podawczym Wydziału Budownictwa.

Do zakresu działania Wydziału Budownictwa należy w szczególności:

 1. sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 2. udzielanie informacji o przeznaczeniu terenu,
 3. opiniowanie podziału terenu,
 4. prowadzenie postępowań na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym w szczególności:
  • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
  • wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na innego wnioskodawcę,
  • dokonywanie zmian wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • stwierdzanie wygaśnięcia wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • wydawanie decyzji nakazującej wstrzymanie użytkowania terenu,
  • wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania,
  • wydawanie postanowień w sprawie zawieszenia i podjęcia postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • wydawanie decyzji i postanowień w zakresie wznowienia, uchylenia, umorzenia postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 5. prowadzenie postępowań na podstawie ustawy prawo budowlane, w tym w szczególności:
  • wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę,
  • wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  • prowadzenie postępowania w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • wydawanie decyzji i postanowień w zakresie pozwolenia na budowę/rozbiórkę dotyczących: wznowienia, uchylenia, zmiany decyzji, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, umorzenia postępowania, zawieszenia i podjęcia postępowania, przenoszenia decyzji na rzecz innego podmiotu,
  • nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę bądź przyjmowanie zgłoszeń w sprawie zamiaru przystąpienia do budowy, rozbiórki, wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części, przenoszenie zgłoszeń, wobec których organ nie wniósł sprzeciwu na rzecz innego podmiotu,
  • wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu czy nieruchomości,
  • nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa budowlanego,
  • przekazywanie organom nadzoru budowlanego: kopii ostatecznych decyzji, postanowień, zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
  • uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
 6. prowadzenie postępowań na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym w szczególności:
  • wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  • prowadzenie postępowania w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  • wydawanie decyzji i postanowień w zakresie wznowienia, uchylenia, zmiany decyzji, umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, zawieszenia i podjęcia postępowania,
 7. wydawanie zaświadczeń, w tym w szczególności:
  • w oparciu o ustawę o własności lokali – zaświadczeń o samodzielności lokali,
  • w oparciu o ustawę prawo budowlane – zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie zgłoszenia budowy, rozbiórki, wykonania robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
  • zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • w oparciu o ustawę kodeks postępowania administracyjnego – zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • innych zaświadczeń o urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego,
  • postanowień o odmowie wydania zaświadczenia,
 8. wydawanie dzienników budowy, montażu, rozbiórki,
 9. prowadzenie wykazów i rejestrów, w tym:
  • rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz rejestru wniosków i wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń,
  • rejestrów wniosków i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
  • dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko publicznie dostępnego wykazu danych o: wnioskach i decyzjach o pozwoleniu na budowę, wnioskach i decyzjach o zatwierdzeniu projektu budowlanego, wnioskach i decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wnioskach i decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Miasto