Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt „Przedszkole naszych marzeń – wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu”

Zakończyła się rzeczowa realizacja projektu „PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ZABRZU” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 marca 2018 roku i objęła swoim wsparciem 411 dzieci w wieku 3-6 lat w trzech przedszkolach:

a) Przedszkole Nr 43, ul. Klonowa 2 , 41- 800 Zabrze,
b) Przedszkole Nr 47, ul. Kalinowa 9a, 41- 806 Zabrze,
c) Przedszkole Nr 49, ul. Sportowa 42 , 41- 800 Zabrze,
w których utworzono 92 nowe miejsca przedszkolne (Przedszkole Nr 43- 50 miejsc, Przedszkole Nr 47- 22 miejsca, Przedszkole Nr 49- 20 miejsc).

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci
w w/w placówkach poprzez poprawę jakości wychowania przedszkolnego (rozszerzenie dotychczasowej oferty o dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz specjalistyczne, doposażenie placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli do indywidualnej pracy z dziećmi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach/kursach).

W ramach podsumowania projektu dla uczestników projektu zorganizowano
i zrealizowano w okresie maj/czerwiec zajęcia edukacyjne plenerowe związane
z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zajęcia plenerowe były rozszerzeniem realizowanych w ramach projektu zajęć dodatkowych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i socjoterapeutycznych.

07.02.2019 r.

Trwa postępowanie rekrutacyjne o charakterze uzupełniającym do projektu „PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ – WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ZABRZU” w 3 zabrzańskich przedszkolach (P43, P47, P49) dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, które w czasie trwania projektu objęte są edukacją przedszkolną w w/w placówkach.
Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie n/w dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie ich w wyznaczonym terminie do siedziby poszczególnych Przedszkoli, objętych wsparciem w projekcie:
a) formularz zgłoszeniowy do projektu podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata – załącznik nr 1
b) deklaracja uczestnictwa w projekcie podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata – załącznik nr 2
c) oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu – załącznik nr 3
d) formularz zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania – załącznik nr 4
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku dla potrzeb promocji projektu podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika – załącznik nr 5

W związku z realizacją przez Miasto Zabrze projektu „PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ZABRZU” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT, Urząd Miasta Zabrze ogłasza rekrutację do projektu.

Przedszkola objęte projektem:
b) Przedszkole Nr 43, ul. Klonowa 2 , 41- 800 Zabrze,
c) Przedszkole Nr 47, ul. Kalinowa 9a, 41- 806 Zabrze,
d) Przedszkole Nr 49, ul. Sportowa 42 , 41- 800 Zabrze.

Rekrutacja prowadzona będzie dla dzieci w okresie od 3-go września do 15-go września.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie n/w dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie ich w wyznaczonym terminie do siedziby poszczególnych Przedszkoli, objętych wsparciem w projekcie.
Dokumenty rekrutacyjne dzieci wypełnia rodzic/opiekun prawny kandydata.
a) formularz zgłoszeniowy do projektu podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata – załącznik nr 1
b) deklaracja uczestnictwa w projekcie podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata – załącznik nr 2
c) oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu – załącznik nr 3
d) formularz zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania – załącznik nr 4
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku dla potrzeb promocji projektu podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika – załącznik nr 5

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie Przedszkole naszych marzeń wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu oraz składania dokumentów rekrutacyjnych w siedzibach przedszkoli.

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Miasto