Zabrze przestrzenią rozwoju

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza – etap IV

Nazwa Projektu:
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  na terenie Zabrza – etap IV

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
12.03.2020 r.

Całkowita wartość projektu:
7 230 707,53 zł

W tym wartość dofinansowania:
5 815 026,35 zł

Okres realizacji projektu:
2018-11-16 – 2022-12-31

Opis przedsięwzięcia :
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Celem projektu jest  zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii, zmniejszenie zużycia energii w obiektach i obniżenie kosztów ich utrzymania.

Zakres działań projektowych obejmuje 4 placówki oświatowe – 5 budynków użyteczności publicznej:

  1. Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Kosmowskiej 43,
  2. ZSP nr 8 –  Przedszkole i Szkoła ul. Badestinusa 30,
  3. Przedszkole nr 22 ul. Gwarecka 13
  4. Przedszkole nr 39 ul. Pobożnego 5

Projekt polega na przeprowadzeniu prac służących poprawie stanu energetycznego budynku, obejmuje w zależności od budynku m.in. ocieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację wewnętrznych instalacji c.o., wymianę oświetlenia.

Planowana inwestycja zgodna jest z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej oraz przyczyni się do realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej samorządów zgodnie ze Strategią ZIT Subregionu Centralnego

Dodatkowe efekty realizacji projektu:

  • Poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów poddanych termomodernizacji oraz miasta jako gminy promującej ekologiczne rozwiązania.
  • Polepszenie warunków ekologicznych w mieście i jakości życia mieszkańców: redukcja gazów cieplarnianych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości i stanu powietrza.
  • Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców.
  • Poprawa wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy realizującej założenia Strategii SC w zakresie stosowania rozwiązań przyjaznych środowisku (uatrakcyjnienie regionu i poprawa jego konkurencyjności).

Miasto